Y Bartneriaeth Awyr Agored - The Outdoor Partnership

Cynllun Ceidwaid Ifainc 2018

​Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a’r Bartneriaeth Awyr Agored yn cynnig cynllun cyffrous i bobl ifanc yn 2018. Maen nhw’n chwilio am 10 o fechgyn a merched brwdfrydig rhwng 14 ac 16 oed i gymryd rhan mewn cynllun Ceidwaid Ifainc. Fel rhan o’r tîm byddwch yn dysgu sgiliau o bob math i’ch paratoi at fod yn Geidwad y Parc yn y dyfodol. 

Does dim ond lle i 10 ar y cynllun, felly ‘dan ni’n rhagweld y bydd yna dipyn o gystadlu am le. Does dim angen unrhyw brofiad arbennig - y pethau mwya’ ‘dan ni’n chwilio amdanyn nhw ydi brwdfrydedd ac awydd i gymryd rhan ac, wrth gwrs, rhywun sydd wrth ei fodd yn yr awyr agored. Os ydach chi isio gweithio yn yr awyr agored - dyma’r cynllun i chi!…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 28, 2017

________________________________________________

Ein Adolygiad o 2017!

​Dyma cip olwg  ar ein llwyddiannau 2017!

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 19, 2017

________________________________________________

​Cwrs Ionawr 2018 : Gwneud y mwyaf o’r Gaeaf Tu Mewn: Hyfforddiant Corfforol a Meddyliol

Mae Smart Climbing yn rhedeg Cwrs gyda John Kettle, Hyfforddwr Perfformiad. Bydd y cwrs yn eich dysgu sut i wneud y mwyaf o’r gaeaf dan do yn y wal ddringo, gan amlygu’r ffyrdd gorau i hyfforddi yn gorfforol ac yn feddyliol er mwyn i chi fod mewn sefyllfa gref i daclo gwahanol lwybrau yn y flwyddyn newydd.

Dim ond 8 lle sydd ar ôl ar gyfer Ionawr 28ain yng Nghanolfan Ddringo’r Beacon.

Mi fydd cost o £90 y person, sy’n cynnwys mynediad i’r wal a thaflenni.

I gadw eich lle, lawr lwythwch y ffurflen isod

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 18, 2017

________________________________________________

Mentro i’r môr Gwyl San Steffan

Rhowch cynnig ar y môr dydd Gwyl San Steffan yma!​

Rhowch cynnig ar y môr dydd Gwyl San Steffan yma!​

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 13, 2017

________________________________________________

​Gwirfoddlwraig y Mis: Rhagfyr - Tanya Michael -  Clwb Syrffio Dyffryn Conwy

Rhwng Ebrill a Thachwedd, mae Tanya wedi bod yn edrych ar ôl derbynfa’r clwb o 7.30yb ymlaen, cyn i’r aelodau gyrraedd. Mae cyfathrebiad da rhyngddi hi a gwirfoddolwyr eraill yr academi syrffio ac ar ddiwedd pob sesiwn mae’r llyfrau yn cael eu cofnodi ac yna ei gyflwyno i’r trysorydd. Mae’n wych cael Tanya yma o wythnos i wythnos, wastad efo gwên ar ei hwyneb, wastad yn ddibynadwy a phob amser yn barod i helpu.

Tanya hefyd yw swyddog Iechyd a Diogelwch ac wedi gwneud gwaith rhagorol wrth lunio, cwblhau, newid a monitro asesiadau risg a pholisi iechyd a diogelwch i’w haelodau, gwirfoddolwyr a rhieni. Dyma dasg arall sy’n golygu llawer o waith a ffocws.

Nid yw swydd Tanya ar y ddesg yn un…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Tachwedd 22, 2017

________________________________________________

Cerdded yn Uwch - Ionawr 2018

​​Cyfle i 8 o bobl ifanc (18-24) gael cychwyn ar daith tuag at hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth yn y sector awyr agored drwy gerdded a dringo. Fel rhan o’r daith, bydd yr unigolion yn derbyn cefnogaeth gan fentor, yn cael hyfforddiant a chael cyfle i ennill Gwobrau’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol. Bydd yr unigolion yn cael y cyfle i fagu’r sgiliau hanfodol i allu cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored yn annibynnol ac ennill cymwysterau a fydd yn galluogi iddynt weithio yn y sector awyr agored yng ngogledd Cymru.

Mae’r prosiect wedi’i gefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Tachwedd 2, 2017

Cyrsiau

Ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth. ›