Wythnos y Gwirfoddolwyr - Gwirfoddolwr y dydd Gwener

11 hours ago

I orffen yr wythnos dyma ddathlu dim UN, ond CRIW arbennig sy’n profi y gellir mwynhau yr awyr agored dim ots beth yw’r amgylchiadau!

Dydi’r cyfyngiadau diweddar ddim yn mynd i stopio clwb awyr agored Ysgol y Gogarth wneud eu hoff weithgareddau!

Mae’r athro Jon Goodwin yn caru antur ac wrth ei fodd yn rhannu hyn gydag aelodau y clwb, sydd yr un mor frwdfrydig ag o! Er fod y clwb ysgol wedi bod ychydig yn wahanol yn ddiweddar, maen’t yn dal wedi cael cyfleoedd beicio a dringo, yn taclo waliau uchel a ramps a rhwystrau o bob math!

Mae llawer o bobl yn rhoi o’u hamser i alluogi’r aelodau gael y cyfleoedd yma, ond does dim yn disgrifio y diolch yn well na’r wynebau hapus yma!

Ond jest rhag ofn, dyma un DIOLCH YN FAWR IAWN bach arall!’

Wythnos y Gwirfoddolwyr - Gwirfoddolwr y dydd Iau

04/06/2020

Yn padlwraig frwd, mae Claire yn aelod o ddau glwb a wastad yn dod i’n helpu mewn digwyddiadau Y Bartneriaeth; fel “Superwoman”, mai o hyd yna pan fyddwch ei hangen!!

Er nad ydi wedi gallu bod allan ar y dŵr yn ddiweddar, mae Claire dal wedi bod yn brysur. Yn defnyddio ei phrofiad efo un clwb i helpu un arall, mae hi yn ystod y cyfnod cloi, wedi cwblhau y gwaith angenrheidiol i gychwyn CADP ar eu taith i fod yn glwb cynhwysol, sy’n golygu y gall gynnig cyfleoedd anturus i unigolion gydag anghenion gwahanol.

Mae hefyd wedi llwyddo i gael arian i glwb Canwio Amlwch brynnu offer SUP i allu cynnig sesiynnau gweithgareddau amrywiol!

Fe hoffem wybod lle mae Claire yn cael yr holl amser ac egni i bopeth mai’n gwblhau, ond hefyd yn gobeithio y bydd yn cymryd y cyfle i ymlacio a mwynhau y “trît” bach sydd ar ei ffordd iddi hi!

Wythnos y Gwirfoddolwyr - Gwirfoddolwr y dydd Mawrth

03/06/2020

Mae’r clwb yn cynnal sesiynnau syrffio i blant a phobl ifanc lleol Conwy yn Adventure Parc Snowdonia. Byddai y sesiynnau wythnosol yn cychwyn yn mis Ebrill yn arferol, ond nid flwyddyn yma yn anffodus.

Simon yw swyddog cyfathrebu y clwb ac roedd yn sydyn iawn yn setio Zoom i fyny i aelodau y clwb allu cadw cysylltiad, ac mae wedi bod yn cynnal cwis i wneud yn siwr fod pawb yn parhau i ddysgu am holl bethau byd syrffio, hyd yn oed dan glo yn Nyffryn Conwy!

Mae’r clwb yn ddiolchgar iawn iddo am ei waith drwy gydol y flwyddyn, a gobeithio byddant i gyd yn ol yn syrffio efo’i gilydd cyn bo hir!


Wythnos y Gwirfoddolwyr - Gwirfoddolwr y dydd Mawrth

02/06/2020

Jamie yw “Chief” y clwb sy’n darparu cyfleoedd dringo a datblygiad i blant a phobl ifanc ar draws Ynys Môn.

Mae’n glwb poblogaidd iawn a’r aelodau i gyd yn methu dringo gyda’u gilydd ar hyn o bryd; ond wrth lwc, mae’r “chief” wedi bod yn cadw pawb mewn cysylltiad, yn cynghori ar bob math o bethau: ffilmiau dringo gwych iddynt eu gwylio a’u hysbrydoli, cynllunio fideos gweithgareddau i’w cadw yn ffit a barod am ddringo pan ddaw y cyfle yn ôl!

Mae Jamie yn rhan o dim cryf o wirfoddolwyr ac yn awyddus fod pawb yn chwarae rhan allweddol o lwyddiant y clwb, felly diolch hefyd i Ian, Bari, Pete, Celt, Lewis, Megan, Jon ac unrhyw un arall sy’n rhan o’r clwb!

Mae nhw yn methu aros i fod yn ôl yn dringo, mwynhau a llwyddo gyda’u gilydd!

Diolch yn Fawr i chi i gyd!


Wythnos y Gwirfoddolwyr - Gwirfoddolwr y dydd Llun

01/06/2020

Mae Dylan yn gwirfoddoli fel un o’r cyfarwyddwyr ac fel hyfforddwr dringo yn ‘The Rock’ fel arfer, ond gyda’r pwll nofio a’r wal ddringo ar gau, mae Dylan yn parhau i fod yn brysur yn sicrhau fod talidau, cyflogau a gwaith papur angenrheidiol yn dal yn cael ei gwblhau drwy’r cyfnod hwn. Mae hefyd yn codi hwyliau pawb gyda’i hanesion am ei feics, ei wenyn a’i seidar-diddordebau amrywiol sy’n ei gadw yn brysur!

Mae’n cael ei adnabod fel y “Gwirfoddolwr super-duper”, ac fe hoffem ni ddeud “Diolch yn Fawr” i Dylan, ar ran cymuned gyfan Harlech a’r cyffuniau, am ei waith di-flino yn sicrhau fod cyfleuster mor hanfodol yn parhau ar agor yn yr ardal-bydd ei angen yn fwy nag erioed ar ol y cyfnod anodd yma!

Mae’n edrych yn debyg i Dylan gael sioc o glywed y newyddion!!

Llongyfarchiadau!


Enwebwch eich Gwirfoddolwyr Gwych

29/05/2020

Oes gan eich clwb chi wirfoddolwr sydd wedi mynd tu hwnt yn ystod y cyfnod clo?

Rhywyn sydd efallai wedi eich diddanu yn ystod y cyfnod anodd yma? Neu rannu wybodaeth berthnasol am eich gweithgaredd chi?

Efallai yn rhannu syniadau am ffyrdd i gadw yn heini, neu fideos hwyliog i godi eich calon!

Efallai fod rhywyn yn eich clwb wedi bod yn brysur yn paratoi neu drwsio offer y clwb dros y cyfnod cloi?

Neu efallai fod rhywyn yn gwirfoddoli efo y GIG neu o fewn y gymuned?

Byddwn yn enwi Gwirfoddolwr y Dydd POB DIWRNOD wythnos nesa, ac yn egluro pam eu bod nhw mor wych!!

Os hoffech enwebu rhywyn, cysylltwch gyda ni!

Gyrrwch e-bost gan egluro yn fyr pam eich bod yn eu enwebu i Sian.williams@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

Byddwn yn gwobrwyo un gwirfoddolwr pob diwrnod, drwy’r wythnos ac yn gyrru diolch bach blasus iddynt!

Ewch amdani-dyma’ch cyfle i ddangos eich gwerthfawrogiad i’r bobol anhygoel yma!!

GWAHODDIAD I GYFLWYNO TENDR AM YMGYRCH FARCHNATA DROS 12 MIS I’R BARTNERIAETH AWYR AGORED

04/05/2020

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn chwilio am gynigion gan sefydliadau i gynnal ymgyrch dros 12 mis i godi proffil yr elusen yn dilyn argyfwng COVID-19 drwy gynyddu’r nifer o ymwelwyr i’n gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol a chynyddu’r ymgysylltiad cymdeithasol a chyfranogaeth mewn gweithgareddau awyr agored drwy’r elusen.

Dibenion

Pwrpas y brîff hwn yw chwilio am unigolyn neu sefydliad sydd â phrofiad i arwain ar ymgyrch farchnata’r BAA i:

Yn y lle cyntaf:

• Adlewyrchu effaith newidiol COVID-19 wrth iddo effeithio ar waith Y BAA yn y sector awyr agored gan gynnwys, ond nid yn unig, cyfleoedd, cymorth, cyngor a chefnogaeth.

Edrych y tu hwnt i’r angen uniongyrchol hwn:

• Datblygu a gweithredu ymgyrch gyfathrebu integredig i ganiatáu hyrwyddo gwaith Y BAA i’r cymunedau y mae’n ei gwasanaethu.

• Cynyddu’r nifer o ymwelwyr i’r wefan

• Dyblu’r nifer o ddilynwyr ar Facebook

• Dyblu’r nifer o ddilynwyr ar Twitter

• Cynyddu’r ymgysylltiad ar y cyfryngau cymdeithasol

• Darparu sylwadau’r wasg i gynulleidfaoedd lleol

• Adeiladu ar allu marchnata o fewn gweithlu’r BAA

• Hyrwyddo i gynulleidfa ehangach er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r awyr agored trwy waith Y BAA.

Sicrhau enw da’r BAA fel sefydliad arweiniol sy’n hybu iechyd corfforol a meddyliol.

Cewch lawrlwytho y ddogfen tendr yma

Gyrrwch eich cynigion os gwelwch yn dda i Tracey Evans, Prif Weithredwr y Bartneriaeth Awyr Agored erbyn y 29ain o FAI 2020

COVID - 19 - Yma i helpu

08/04/2020

Mae’r rhain yn gyfnodau anodd ac rydym yn cynghori pob aelod i ddilyn polisïau diweddaraf y llywodraeth a’r cynghorau lleol ynghylch coronafirws (COVID-19). Yn ogystal â’ch cyfeirio at ffynonellau o arweiniad gan asiantaethau allweddol a chyrff llywodraethu, rydym ar hyn o bryd ynghanol creu tudalen adnoddau COVID-19 ar ein gwefan i gefnogi ein haelodau, partneriaid a’r darparwyr lleol, gyda gwasanaethau ac adnoddau ar-lein. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar os yw’n cymryd ychydig yn hirach na’r arfer i ymateb i rai ymholiadau.

Rydym yn parhau i fod yn gwbl weithredol ac yn agored i fusnes. Mae’r holl staff yn dilyn cyngor diweddaraf y llywodraeth ac yn gweithio o’u cartrefi gan barhau i’ch cefnogi chi. Cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’n e-byst arferol.

https://partneriaeth-awyr-agored.co.uk/about-us/our-team

Gadewch i ni barhau i sefyll gyda’n gilydd fel cymuned gefnogol o selogion a gweithwyr proffesiynol awyr agored.

Cadwch yn ddiogel

Tîm Y Bartneriaeth Awyr Agored

Diweddariad gan y Bartneriaeth Awyr Agored

23/03/2020

Yn yr amser anarferol tu hwnt yma, mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn dal i fod yn weithredol ac yn awyddus i gadw cyswllt gyda’n holl glybiau ac aelodau.

Mae mis Ebrill fel arfer yn golygu dechrau blwyddyn aelodaeth newydd, ond o ystyried y sefyllfa bresenol rydym wedi penderfyny na fyddwn yn cynnig aelodaeth ym mis Ebrill eleni.

Gyda holl weithgareddau a digwyddiadau wedi eu gohurio am amser amhenodol, a meddyliau pobl ar gadw eu hunain a’u teuluoedd yn ddiogel, nid dyma’r amser i hyn.

Fodd bynnag, pan ddaw yr amser i ail-afael mewn gweithgareddau byddwn yn sicr yn cynnig hyn i glybiau eto.

Rydym mor falch i allu cefnogi gymaint o glybiau a gwirfoddolwyr sy’n gwneud gwaith mor wych yn eu cymunedau, a tybiwn y bydd pwysigrwydd hyn yn cynyddu yn fawr yn dilyn y cyfnod anodd yma. Edrychwn ymlaen yn fawr i weithio gyda chi unwaith eto.

Yn y cyfamser, os allwn ni wneud unrhyw beth i’ch helpu chi neu eich clwb dros yr wythnosau a misoedd nesaf, hoffem yn fawr glywed ganddoch.

Gwirfoddolwr y Flwyddyn 2019 - 2020

18/03/2020

Lauren Farr. Gwirfoddolwr y flwyddyn am 2019-2020. Mae Lauren yn weithgar iawn mewn amryw o glybiau ac yn hwyluso nifer o sesiynnau mewn gwahanol weithgareddau! Mae’r criw yma o Ysgol Eirias er engrhaifft yn falch iawn o’r cyfle i gael mynd i ddringo diolch i Lauren yn rhoi ei hamser! Mae gwirfoddolwyr fel Lauren yn werthfawr iawn a dyna pam yr hoffem ddweud Diolch yn Fawr iddi hi drwy ei gwobrwyo fel ein Gwirfoddolwr y Flwyddyn.


Croeso i’n Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Gogledd Iwerddon newydd

21/02/2020

Croeso i’n Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Gogledd Iwerddon newydd, Caoimhe (Keva) Connor, sydd yn ymuno â’n tîm, fel rhan o brosiect Loteri Prydain Gyfan, er mwyn ymestyn gwaith y Bartneriaeth ar draws ardaloedd arall o Brydain.


Gwirfoddolwr yn Beicio i Uchderau Newydd

05/02/2020

Yn ddiweddar, fe gwblhaodd Sarah Hattle, sef un o wirfoddolwyr lleol clwb Dreigiau Coed y Brenin, gwrs hyfforddiant Hyfforddi Lefel 2 Beicio Prydain drwy raglen Addysg Hyfforddwyr y Bartneriaeth Awyr Agored, ac o ganlyniad, mae wedi lansio sesiynau beicio i reidwyr ifanc er mwyn iddynt ddysgu’r sgiliau sylfaenol ac i fagu hyder ar gefn beic.

Sefydlodd Sarah y Dreigiau Bychain yn dilyn ei chwrs hyfforddiant ar ddechrau Medi ac mi roedd hi’n awyddus i wneud y defnydd gorau o’i sgiliau.

Dywedodd Sarah ‘Mi benderfynais mai’r ffordd orau i mi ddefnyddio’n sgiliau newydd o fewn y clwb oedd drwy lansio sesiynau’r “Dreigiau Bychain”. Y bwriad yw eu bod yn datblygu digon i allu ‘graddio’ i mewn i sesiynau’r prif glwb. Mi ddechreuais gyda’r gobaith o gael mwy o blant yn hyderus ar feic gan obeithio bydd rhai yn symud ymlaen i’r clwb i helpu gyda’n niferoedd a oedd yn lleihau ar y pryd. Erbyn Medi, ni fyswn fyth wedi rhagweld yr holl alw sydd yna am hyfforddi.

Mae Sarah yn mwynhau hyfforddi ac mae pedwar o’r Dreigiau Bychain wedi ‘graddio’ i’r prif sesiynau. Mae’r sesiynau wedi profi’n boblogaidd ar y cyfryngau cymdeithasol, gan gyrraedd cynulleidfa fawr, gyda’r neges fwyaf am y ‘graddio’ yn cyrraedd 4157 o bobl.

Ychwanegodd Sarah ‘Dwi’n derbyn negeseuon gan bobl yng nghanolbarth Lloegr yn gofyn a oes rhywbeth tebyg ar gael yn eu hardal nhw!’

‘Drwy gydol 2019, roedd niferoedd yn y sesiynau hyfforddi yn lleihau. Bu’r sesiwn hyfforddi clwb cyntaf yn 2020 ychydig o wythnosau yn ôl ac roedd POB sesiwn yn llawn i’r pwynt ble roedd rhaid cyflwyno grŵp uwch. Yn y gorffennol roedd gennym ddau wahanol sesiwn yn unig – sesiwn i ddechreuwyr a sesiwn canolraddol’

‘Mi gawsom hyd i arweinydd ychwanegol er mwyn i ni allu dyblu’r niferoedd yn y sesiwn canolradd ond er hyn, mi fu’n dal rhaid i ni droi pobl i ffwrdd’

Mae’r sesiynau yn mynd yn boblogaidd iawn - llynedd, bu dau deulu yn Nhaith Deuluol y Flwyddyn Newydd, eleni roedd dros 70 o reidwyr ar y daith!

Eglurodd Sarah ‘ Ma’ gennai gymaint o syniada o’r cyfeiriad yr hoffwn fynd â’r clwb nesaf ac mae’n gyfnod cyffrous iawn i ni. Hoffwn ddiolch i’r Bartneriaeth Awyr Agored am y gefnogaeth a’r cwrs hyfforddi a hefyd am gyflwyno Rosie Davies i’r clwb. Mae hi wedi reidio efo ni ychydig o weithiau erbyn hyn ac mae hi’n wych.’

Ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan stori Sarah? Ydych chi’n wirfoddolwr mewn clwb ac yn awyddus i weld pa addysg hyfforddiant all fod o fudd i’ch clwb?

Cysylltwch â Sian Williiams, ein Swyddog Gwirfoddoli ar sian.williams@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

AIL HYSBYSEB: Swyddog Gweithgareddau Awyr Agored

19/01/2020

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi llwyddo i ennill cyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Fawr er mwyn cynnal prosiect 7 mlynedd o hyd, Agor y Drws i’r Awyr Agored, i fynd ati i rannu ei ethos mewn mannau eraill ym Mhrydain. Fel rhan o’r prosiect mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn awyddus i gyflogi Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored deinamig, proffesiynol a medrus iawn, ymhob un o’r ardaloedd yma:

• Dwyrain Ayrshire, Yr Alban

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r dudalen Ymunwch â’r Tîm

Y Bartneriaeth Awyr agored yn ennill gwobr y categori Gwobr am y defnydd gorau o’r Gymraeg yn seremoni gyntaf Gwobrau Elusennau Cymru

04/12/2019


​Y Bartneriaeth Awyr Agored yn ennill gwobr am y defnydd gorau o’r Gymraeg

yn seremoni gyntaf Gwobrau Elusennau Cymru

Enillodd Y Bartneriaeth Awyr Agored o Gapel Curig wobr fawreddog nos Wener (15 Tachwedd) yn seremoni gyntaf Gwobrau Elusennau Cymru, a drefnwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i wobrwyo rhagoriaeth yn y trydydd sector yng Nghymru.

Cyhoeddwyd Y Bartneriaeth Awyr Agored fel enillydd categori Gwobr am y defnydd gorau o’r Gymraeg yn y seremoni fawreddog yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd, oherwydd eu hymdrechion arbennig i gynyddu a gwella darpariaeth eu gwasanaethau yn Gymraeg. Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi creu nifer o gyfleoedd yn yr ardal i hybu ac annog y defnydd o’r iaith Gymraeg o fewn eu prosiectau.

Ar ôl ennill y wobr, a noddwyd gan ATEB Cymru, dywedodd Paul Airey, Cadeirydd y Bartneriaeth Awyr Agored, ‘Roedd hi’n wych cael ein rhestru fel enwebai ar gyfer gwobr Cynnwys y Gymuned ond roedd ennill y wobr am y defnydd gorau o’r Gymraeg yn fraint wirioneddol. Mae’n gyfle i mi fel cadeirydd, i ddweud diolch i bawb sydd wedi helpu’r Bartneriaeth Awyr Agored dros y pedair blynedd ar ddeg diwethaf. Diolch o galon i bob aelod o staff, pob gwirfoddolwr ac wrth gwrs i bob cyfranogwr.

Rwy’n wirioneddol falch ein bod wedi gallu cyflawni cymaint trwy gyfrwng yr Iaith Gymraeg. Gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored, bydd ‘yr hen iaith yn parhau’ i’r dyfodol, yn bendant.’.

Meddai Ruth Marks, Prif Weithredwr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, a oedd yn trefnu Gwobrau Elusennol Cymru: ‘Mae’r holl enillwyr wedi gosod y safon am ragoriaeth yn y trydydd sector yng Nghymru heno: maen nhw’n sicr yn arweinwyr! Roedd y panel o feirniaid wedi’u syfrdanu gan yr ymroddiad gwirioneddol a’r angerdd a ddangoswyd wrth ddarparu gwasanaethau a oedd yn newid bywydau, a’r ffordd maent wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau cymaint o bobl. Dim ond rhai a gyrhaeddodd y rhestr fer, felly mae ennill y wobr yma’n wirioneddol arbennig. Dylen nhw fod yn falch iawn ohonyn nhw’u hunain.’

Dywedodd Tracey Evans, Prif Weithredwr yr elusen ‘Mi roedd hi’n fraint cael ein henwebu ar gyfer y gwobrau yma. Mae ymroddiad a brwdfrydedd ein hymddiriedolwyr, y tîm staff a’r holl wirfoddolwyr i ddarparu fwy o gyfleoedd i drigolion Gogledd Cymru gan annog y defnydd o’r iaith Gymraeg o fewn ein prosiectau, wedi bod yn rhan allweddol o’n llwyddiant yn y blynyddoedd diwethaf.’

Caiff Gwobrau Elusennau Cymru eu beirniadu gan banel o arbenigwyr, gan gynnwys: Ruth Marks, Prif Weithredwr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (Cadeirydd y panel); Mike Lewis, Sefydliad Banc Lloyds; Jonathan Levy, Class Networks; John Rose, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol; Joe Brown, designdough; Catrin Pascoe, Golygydd, Western Mail; Mrs Margaret Thorne CBE DL, Is-Lywydd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru; Rachal Minchinton, Sefydliad Codi Arian Cymru; Tahirah Ali, #iWill Llysgennad Ieuenctid Cymru; Llinos Iorwerth, Ateb; Ashok Ahir, Bwrdd Rheoli’r Eisteddfod Genedlaethol; David Notley, Impact Innovation; a Lisa Morgan, Partner, Hugh James.

Bydd y dyddiad cau i enwebu ar gyfer gwobrau blwyddyn nesaf yn cael ei gyhoeddi yn y Flwyddyn Newydd.

Y BARTNERIAETH AWYR AGORED WEDI CYRRAEDD Y RHESTR FER AR GYFER DWY WOBR GENEDLAETHOL

12/11/2019

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cyrraedd y rhestr fer yng nghategori Gwobr Cynnwys y Gymuned a’r Wobr am y defnydd gorau o’r Gymraeg yng Ngwobrau Elusennau Cymru 2019, a gynhelir ar 15 Tachwedd.

Mae Gwobrau Elusennau Cymru yn gynllun newydd sbon gan CGGC sy’n cydnabod ac yn dathlu’r cyfraniad gwych y mae elusennau, grwpiau cymunedol, nid-er-elw a gwirfoddolwyr yn ei wneud i Gymru.

O gyfeillachwyr sy’n galw heibio i ymweld â’u cymydog oedrannus bob dydd Mawrth, i fudiadau sy’n ymgyrchu dros gydraddoldeb yn genedlaethol, mae’r Gwobrau’n amlygu ac yn hyrwyddo’r gwahaniaeth positif y gallwn ei wneud ym mywydau ein gilydd.

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn cydweithio gyda thrigolion Cymru fel eu bod yn mynd ati i wneud gweithgareddau awyr agored fel ymgyrch gydol oes. Gyda’n gilydd gallwn newid bywydau unwaith ac am byth. O glybiau lleol hyd at gopaon ein mynyddoedd, mae cyfle i bawb gymryd rhan.

Mae prosiectau’r elusen yn fodd o roi hwb i hyder pobl a’u helpu i ddatblygu sgiliau a dysgu i weithio mewn tîm er mwyn mynd ati i fanteisio ar gyfleoedd newydd a bywydau mwy iach. Drwy wirfoddoli, manteisio ar addysg, cymryd rhan, cyflawni hyfforddiant a drwy weithio mae modd i bawb fynd ati i newid unwaith ac am byth.

Dros y blynyddoedd mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cynnig dros 100,000 o gyfleoedd gweithgareddau awyr agored gan wella iechyd a lles unigolion; wedi hyfforddi dros 4000 o wirfoddolwyr; wedi helpu dros 500 o bobl ddi-waith i ddod o hyd i waith; wedi sefydlu dros 80 o glybiau a grwpiau awyr agored cymunedol gyda dros 7000 o aelodau’n rhan ohonyn nhw, ac wedi cynnig cyfleoedd cynaliadwy i dros 1000 o bobl anabl.

Dywedodd Tracey Evans, Prif Weithredwr y Bartneriaeth Awyr Agored ‘Mae’n fraint i gael ein henwebu ar gyfer y gwobrau yma. Mae ymroddiad ein hymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr wedi’n galluogi i ddarparu mwy o gyfleoedd i drigolion gogledd Cymru yn ogystal ag annog a hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg o fewn ein prosiectau’.

Noddir y wobr Cynnwys y Gymuned gan Gronfa’r Loteri Genedlaethol a noddir y Wobr am y defnydd gorau o’r Gymraeg gan ATEB Cymru, ac maent yn cynnwys nifer o fudiadau gwych sy’n gweithio o fewn y sector gwirfoddol yng Nghymru

Bu’r beirniaid yn brysur wrth fynd trwy 180 o enwebiadau o bob cwr o’r wlad er mwyn creu rhestr fer o 30 o fudiadau a gwirfoddolwyr.

Bydd y Gwobrau, a noddir gan Class Networks, yn cael eu cyflwyno mewn seremoni ar y 15fed o Dachwedd yn yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd.

Am fwy o wybodaeth ar Wobrau Elusennau Cymru, ewch i: gwobrauelusennau.cymru


Plant ysgolion lleol yn cymryd rhan mewn Diwrnod o Chwaraeon Padlo!

09/11/2019

Wythnos diwethaf yng ngogledd Cymru, cymrodd dros 250 o blant o 16 ysgol ran mewn diwrnod o chwaraeon padlo.

Yn ystod y diwrnod bu tri ardal gwahanol. Y cyntaf oedd yr ardal hamdden ble cawsant y cyfle i gael blas ar wahanol gychod, o gaiaciau môr a chanŵod agored i gychod sbrint. Yr ail ardal oedd yr ardal gystadleuol gyda treial amser a râs sbrint, a’r drydedd ardal oedd yr ardal clwb lle bu clwb lleol yn rhoi cyflwyniad am eu clwb a’u gweithgareddau.

Cynhaliwyd y diwrnod o chwaraeon padlo mewn tri lleoliad gwahanol- Llyn Padarn, Canolfan Awyr Agored Glan-llyn ac ym mhwll nofio’r Wyddgrug.

Cafodd y diwrnodau yma eu trefnu gan y Bartneriaeth Awyr Agored, Canŵ Cymru a swyddogion datblygu chwaraeon y siroedd.

Mae’n rhaid estyn diolch i nifer o glybiau canŵa a chanolfannau awyr agored am helpu i gynnal y digwyddiadau yma. Diolch yn arbennig i Glwb Canŵio Amlwch, Clwb Antur Dyffryn Peris, Canolfan Awyr Agored Glan-llyn a Barry Davies, swyddog morwrol a pharciau gwledig Cyngor Gwynedd.

Elusen Leol yn dathlu ei 10fed Gŵyl Awyr Agored

01/10/2019

Cynhaliodd y Bartneriaeth Awyr Agored ei 10fed Gŵyl Gweithgareddau Awyr Agored flynyddol ar 14 Medi ym Mhlas y Brenin, Capel Curig. Mae’r elusen leol wedi bod yn cynnal y digwyddiad ers 2009 fel ffordd o ddiolch i’w gwirfoddolwyr am eu hymrwymiad a rhoi’r cyfle i bobl leol roi cynnig ar gyfoeth o weithgareddau ar garreg eu haelwyd.

Daeth dros 100 o bobl o bob oed a gallu ynghyd i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a sesiynau blasu dan arweiniad gwirfoddolwyr a sefydliadau lleol. Roedd y sesiynau yn cynnwys cyflwyniad i gaiacio, canŵio, cyfeiriannu, dringo a chlogfaena, beicio mynydd, padlfyrddio a llawer mwy.

Un o’r gweithgareddau poblogaidd oedd y cwrs rhaffau isel, dan arweiniad Anna Yorke o Wal Ddringo Harlech. Roedd y sesiwn yn cynnwys detholiad o weithgareddau adeiladu tîm gan gynnwys ‘llwybr dall’ lle bu’n rhaid i gyfranogwyr weithio gyda’i gilydd gan ddefnyddio eu sgiliau cyfathrebu i wneud eu ffordd o amgylch cwrs gan orchuddio eu llygaid. Dywedodd Cian, 14, aelod o Glwb Canŵio Llanberis, ‘Fe gymerodd ychydig amser i fynd o amgylch y cwrs ac roedd yn anoddach nag yr oedd yn edrych, ond roedd yn hwyl’

Eleni cyflwynwyd tri gweithgaredd newydd; nofio dŵr agored (dan arweiniad gwirfoddolwyr o Glwb Nofio Traeth Lligwy), Pack-rafting (dan arweiniad y cwmni lleol Tirio) a sesiwn rhedeg llwybr (dan arweiniad Eva o Athletau Cymru).

Dywedodd Helena Burrows, aelod o Glwb Nofio Traeth Lligwy ac un o’r prif wirfoddolwyr ar gyfer y sesiynau nofio dŵr agored, ‘Roedd llawer o hwyl i’w gael gyda’r grŵp, a bu’n hyfryd gweld cymysgedd o oedrannau yn cymryd rhan yn y sesiwn, gan ddangos y gall gwahanol grwpiau o oedrannau gael hwyl gyda’i gilydd a helpu ei gilydd. ‘

Mae Clwb Canŵio Amlwch, a sefydlwyd a chefnogir gan Y Bartneriaeth Awyr Agored, wedi bod yn bresennol ers dechrau’r ŵyl yn 2009 gan gynnig eu sgiliau wrth arwain y sesiynau caiacio a chanŵio. Dywedodd Phil Edwards, cadeirydd y clwb, ei fod yn ‘mwynhau dychwelyd flwyddyn ar ôl blwyddyn ac mae ’na griw da o bobl yn cymryd rhan yn flynyddol’.

Mae Claire Branston, aelod o Glwb Canŵio Amlwch a Chlwb Antur Dyffryn Peris, yn wirfoddolwr arall sydd wedi cefnogi’r ŵyl ers blynyddoedd lawer, y tro hwn yn arwain y sesiwn cyflwyniad i gaiacio yn y bore. Manteisiodd ar y cyfle i roi cynnig ar y sesiwn nofio dŵr agored yn y prynhawn ac mi ddisgrifiodd y sesiwn fel un ‘gwych a bywiocaol iawn’.

Mae’r ŵyl yn ymfalchïo mewn bod yn ddiwrnod hwyliog, sy’n addas i’r teulu cyfan. Dywedodd Lois, a fu’n bresenol gyda’i merch Cadi, ‘Rydyn ni wedi mwynhau’n fawr; hwn oedd ein tro cyntaf yn yr ŵyl ac mae’n wych cael y cyfle i roi cynnig ar bethau newydd a’i mwynhau fel teulu’. Roedd awyrgylch brysur ar ddiwrnod gogoneddus yng Nghapel Curig gyda digon o hwyl a chwerthin.

Rhoddodd Jonathan Davies, Swyddog Datblygu Canŵ Cymru, gyflwyniad byr ar Raglen Perfformio Slalom Canŵ Gogledd Cymru sy’n agored i unrhyw un sydd â diddordeb yn y gamp ddatblygu o lawr gwlad i lefel podiwm. Mae’r rhaglen yn cynnwys 4 safle yng Ngogledd Cymru, lle mae ganddyn nhw 56 o badlwyr ar y rhaglen ar hyn o bryd, ac mae nifer ohonyn nhw wedi mynd ymlaen i gystadlu’n genedlaethol. Credai fod gan lwyddiant a thwf y rhaglen lawer i’w wneud â‘r bartneriaeth gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored a Phlas y Brenin.

Yn dilyn gweithgareddau’r prynhawn, cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Y Bartneriaeth Awyr Agored, dan arweiniad y cadeirydd Paul Airey, lle bu’n adrodd ar flwyddyn brysur a llwyddiannus yr elusen. Mae adroddiad llawn ar gael ar-lein. Daeth y diwrnod i ben gyda barbeciw blasus a chyfle i gymdeithasu.

HYSBYSIAD AM GYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL - Y BARTNERIAETH AWYR AGORED

30/07/2019

Hysbysir drwy hyn y bydd cyfarfod cyffredinol blynyddol 2019 y cwmni yn cael ei gynnal ym MHLAS y BRENIN ar y 14eg o FEDI am 4.45yp am y dibenion canlynol:

• I dderbyn adroddiad y Cadeirydd.

• I dderbyn y cyfrifon am y flwyddyn a orffennwyd ar yr 31ain o Fawrth 2019.

• Ethol Cyfarwyddwyr.

Mae Erthygl 41 yn ei gwneud yn ofynnol bod yr holl enwebiadau ar gyfer Cyfarwyddwyr yn cael eu gyrru i’r holl aelodau gyda rhybudd y Cyfarfod Blynyddol. Bydd yr enwebiadau yn cael eu derbyn hyd at saith diwrnod cyn dyddiad y Cyfarfod Blynyddol. Os yw aelodau am gael eu hystyried yn Gyfarwyddwr, rhaid iddynt gael eu henwebu a’u heilio gan aelodau’r Cwmni a’u hanfon at Ysgrifennydd y Cwmni erbyn y 7fed o Fedi 2019, gan gynnwys llythyr cais a CV. Mae’r swyddi gwag ar gyfer pobl sydd â sgiliau mewn Datblygu, Addysg a / neu Reolaeth Ariannol.

Mae dogfennau’r cyfarfod ar gael ar ein gwefan

Agenda CCB 2019

Cofnodion CCB Medi 2019

Swydd Ddisgrifiad Ymddiriedolwr


Trwy orchymyn y Bwrdd

Tracey Evans

Ysgrifennydd | Company Secretary

Prif Weithredwr | Chief Executive Officer

Y Bartneriaeth Awyr Agored | The Outdoor Partnership

Ffôn |Tel: 01690 720 106 / 07921 700 521

Hyfforddeion Awyr Agored Gogledd Cymru

24/06/2019

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn rhedeg rhaglen newydd a chyffrous ar gyfer pobl sydd rhwng 17-30 ac yn byw yng ngogledd Cymru.

Rydym yn gobeithio cynyddu’r nifer o bobl sy’n ymgeisio am swyddi hyfforddeion o fewn canolfannau a busnesau awyr agored yn yr ardal.

Bydd y cynllun yn cynnwys un diwrnod llawn y mis ac un sesiwn gyda’r nos y mis gyda’r bwriad o helpu unigolion wrth iddynt ymgeisio am swyddi, e.e. drwy ymweld â chanolfannau awyr agored a chynnig sesiynau ymarferol fel arfordiro.

Mi fyddem yn croesawu ceisiadau hyd at y 15fed o Orffennaf ar gyfer y flwyddyn 2019/20.

Am fwy o wybodaeth neu am ffurflen gais, cysylltwch â Simon Jones ar 01690 720167 neu simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

Ewch i’n tudalennau ‘Ein Prosiectau’ am wybodaeth

Diolch yn fawr iawn i Cronfa Iwan Huws ac Esme Kirby Snowdonia Foundation am ariannu’r prosiect yma

Croeso i Sian!

06/06/2019

Sian yw’r aelod diweddaraf i dim y Bartneriaeth Awyr Agored.

Fel ein Swyddog Gwirfoddolwyr, bydd yn gweithio i ddatblygu gwaith gwirfoddolwyr clybiau Awyr Agored Gogledd Cymru, ac yn lledaenu y neges am waith y Bartneriaeth a’r cyfleoedd ar gael i glybiau ar draws Cymru gyfan.

Wedi treulio nifer o flynyddoedd yn teithio a gweithio dramor, yn bennaf yn y diwydiant sgio, dychwelodd i Gymru i weithio fel swyddog Datblygu Chwaraeon, yn mwynhau y cyfle i annog plant Gwynedd i gymryd rhan mewn chwaraeon o bob math.

Mae gweithio i’r Bartneriaeth Awyr Agored yn gyfle iddi gefnogi unigolion, grwpiau a chlybiau i fwynhau yr awyr agored, fel mae hithau yn ei wneud.

Tu allan i’r gwaith, mae’n debyg mai yma y darganfyddwch hi! Unai yn beicio ar hyd y ffyrdd cefn distaw, nofio yn y mor neu’r llynoedd, ar daith yn ei fan, neu’n rhedeg a rasio ar fynyddoedd dros y wlad – yn aml yn deud wrthi ei hun, pan yn tuchan i fyny allt serth, i ddod o hyd i hobi newydd!

RAS A THAITH CANŴ CONWY ASCENT - 8fed o Fehefin 2019

31/05/2019

Mae Conwy Ascent yn ddigwyddiad canŵio. Bydd y ras yn dechrau o’r Beacons, Conwy ac yn mynd i Ddolgarrog ar y llanw.

Mae’r afon yn cynnig llawer o heriau wrth ddarllen dŵr a chyflyrau’r tywydd ac mae’n llawn bywyd gwyllt a golygfeydd hardd.

Mae’r digwyddiad yn cael ei redeg gan Dyffryn Conwy Paddlers ac mae’n cynnwys ras marathon a thaith, a gall padlwyr hwylio neu deithio mewn unrhyw ganŵ neu gaiac o’u dewis

Gwirfoddolwr y Mis am fis Mai: Rhys Jones

17/05/2019

This award recognises the efforts of volunteers who have made a contribution to their club

Enw: Rhys Jones

Enw’r Clwb: Clwb Canwio Amlwch

Rôl y gwirfoddolwr o fewn y clwb: Trysorydd ac Ysgrifennydd Aelodaeth

Ymroddiad wythnosol y gwirfoddolwr (mewn oriau):: 4

Pa mor hir maent wedi bod yn aelod o’r clwb:: ers 2012

Unrhyw gymwysterau hyfforddi: Gwobr Hyfforddi Lefel 1 ac yn gweithio tuag at asesiad Y Wobr Arweinydd Chwaraeon Padlo, gan obeithio cwblhau’r asesiad erbyn diwedd Mai 2019.

Mae Rhys yn aelod gweithredol o’r Clwb a bu ei ferch Elliw yn rhan o dîm Caiac Sbrint Canŵ Cymru cyn iddi hi adael i’r Brifysgol yn 2018. Mae Rhys yn helpu hyfforddi eraill drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hefyd wedi helpu yng ngŵyl flynyddol y Bartneriaeth Awyr Agored. Mae’n berson siriol iawn ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn ei ddull o hyfforddi. Yn wir, mae’n ased i Glwb Canŵio Amlwch.

Mae wedi bod yn aelod gweithredol ers 2012 ac ers hynny mae wedi ennill ei Wobr Hyfforddwr Lefel 1, ac ar fîn gwneud ei asesiad yn y Wobr Arweinydd Chwaraeon Padlo. Mae’n helpu’r clwb mewn nifer o sesiynau nosweithiol, sesiynau pwll ac mewn gwahanol ddigwyddiadau cymunedol.

Lansio cronfa £1m ‘Lle i Chwaraeon’ i wella cyfleusterau chwaraeon Cymru

06/05/2019

Mae Chwaraeon Cymru, mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, heddiw (30 Ebrill 2019) wedi lansio cronfa newydd, ‘Lle i Chwaraeon’, gyda hyd at £1m ar gael i glybiau a sefydliadau chwaraeon ledled Cymru.

Bydd y gronfa ar gael i gefnogi prosiectau sy’n awyddus i wella, amddiffyn neu greu cyfleusterau chwaraeon newydd.

Gwahoddir ceisiadau gan grwpiau chwaraeon cymunedol a gall gynnwys pethau fel llifoleuadau, arwynebau ami-chwaraeon, ehangu neu wella cyfleusterau sy’n bodoli eisoes ac yn y blaen. Mae manylion meini prawf y gronfa i’w gweld ar wefan Chwaraeon Cymru.

Rhaid gwneud ceisiadau ar-lein erbyn28 Mehefin 2019ac, yn bwysig, mae angen i’r prosiectau gael eu cwblhau erbyn diwedd Mawrth 2020

Ewch i’r wefan yma

.

I DDOD YM MIS MEHEFIN

03/05/2019

Ydych chi am roi cynnig ar ddringo am y tro cyntaf neu’n awyddus i ddatblygu eich sgiliau dringo?

Mae gennym 3 sesiwn blasu a 6 sesiwn datblygu mewn bowldro a dringo yn yr awyr agored.

Dewch i ddarganfod eich doniau a herio’ch hun, eich ffrindiau neu deulu ar rai o’r lleoliadau gora’ ar hyd arfordir gogledd Cymru.

Mae’r sesiynau blasu wedi’u hanelu at ddechreuwyr tra bod y sesiynau datblygu ar gyfer y rhai sy’n barod i symud ymlaen i ddringo, boed ar glogfeini neu drwy ddringo gyda rhaffau.

Cysylltwch â ni i gadarnhau’r lleoliadau a’r amseroedd cyn cofrestru.

DYDDIADAU:

  • 3ydd, 4ydd, 5ed o Fehefin – Merched yn Unig (18+)
  • 10fed, 11eg, 12fed o Fehefin – Merched yn unig (18+)
  • 17eg, 18fed, 19eg o Fehefin – Sesiynau Cymysg (18+)

Ewch i’r dudalen ‘Ein Prosiectau’ ar ein gwefan am fwy o wybodaeth

Mae’r sesiynau blasu AM DDIM (3ydd, 10fed a’r 17eg o Fehefin) – un sesiwn blasu i bob unigolyn

Mae’r holl sesiynau datblygu yn £5 y sesiwn (4ydd, 5ed, 11eg, 12fed, 18fed, 19eg o Fehefin)- Gall unigolion fynd ar fwy nag un sesiwn datblygu

Bydd angen i chi gofrestru cyn i chi fynd ar unrhyw sesiwn

Digwyddiadau Beicio Cymru

29/03/2019

Cyfres Go Race MTB Gogledd Cymru - cyfle i bobl ifanc dan 16 gael rasio.

Gwirfoddolwr y Mis: Chwefror - Cheryl Brassey

28/02/2019

Mae Cheryl Brassey yn hoff iawn o nofio yn yr awyr agored ac ers iddi gychwyn Clwb Nofio Traeth Lligwy yn 2018, mae hi wedi cyflwyno dros hanner cant o bobl i fwynhau nofio yn yr awyr agored. Mae croeso i bawb o bob gallu ac mae nifer o ymwelwyr o’r parciau carafanau lleol yn ogystal â thrigolion lleol yn ymuno â’r sesiynau nofio mewn unrhyw dywydd. Yn dilyn pob sesiwn mae panad cynnes a llawer o chwerthin i’w gael yng Nghaffi Traeth Lligwy.

Mae awch Cheryl am hwyl wedi effeithio arnom i gyd ac mae ei chroeso cynnes a chysurol wedi rhoi’r hyder i nifer o bobl neidio i mewn i’w gwlypwisg a rhoi cynnig ar nofio yn yr awyr agored.

Mae’r llun yma ohoni yn nofio yn Llyn Idwal ym mis Chwefror yn wên o glust i glust yn dyst o’r ysbrydoliaeth mae’n rhoi i eraill.

Clwb Padlo Lleol yn derbyn Hwb Ariannol!

15/02/2019

Derbyniodd Clwb Padlo Dysynni arian cymunedol yn ddiweddar gan Tesco, eu harchfarchnad leol.

Agorwyd y pleidleisiau yn yr archfarchnad yn Aberystwyth ym mis Tachwedd a bu’r siopwyr yn derbyn tocynnau i bleidleisio rhwng tri phrosiect o fewn eu cymuned drwy brosiect Bags of Help Tesco.

Mae prosiect Bags of Help Tesco eisoes wedi dosbarthu dros £63miliwn i 20,000 o wahanol brosiectau ar draws Prydain. Mae cwsmeriaid Tesco yn cael y cyfle i bleidleisio dros dri gwahanol grŵp pob tro maent yn siopa. Pob yn ail fis, wedi i’r pleidleisiau gael eu casglu, mae tri grŵp ym mhob ardal yn derbyn yr arian.

Daeth Clwb Padlo Dysynni ar frig y pleidleisiau yn ddiweddar gan dderbyn £4000, swm sylweddol sydd wedi cael ei werthfawrogi’n fawr gan y clwb.

Dywedodd Donna Maynard, un o aelodau’r clwb ‘Roeddem wedi gwirioni o gael y cyfle i fod ar y rhestr fer, ac mi rydym wrth ein boddau o fod wedi derbyn y nifer fwyaf o bleidleisiau. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio ar offer y clwb.

Clwb Padlo Dysynni oedd un o’r clybiau cyntaf i gael ei sefydlu gan Y Bartneriaeth Awyr Agored nôl yn 2007 ac yn ddiweddar mae’r clwb wedi cael ail fywyd gan wirfoddolwyr newydd, brwdfrydig a phrofiadol iawn.

Taith Gerdded i Cwm Idwal

13/02/2019

Ymunwch â ni ar daith wedi ei harwain i Warchodfa Natur Genedlaethol Cwm Idwal*, lle cewch fwynhau bod yn yr elfennau ac yng nghanol bywyd gwyllt arbennig. Gall y daith fod yn hamddenol, neu heriol, a nôd y diwrnod yw eich bod yn mwynhau tra’n ymarfer.

Hyd at £2000 ar gael i clybiau!

04/02/2019

A wyddech chi fod gan y Postcode Lottery grantiau hyd at £2000 i’w dosbarthu i glybiau a mudiadau o fewn eich cymdeithas?

Mae’r rownd gyntaf bellach ar agor er mwyn i chi ddatgan eich diddordeb yn y grant.

Darganfyddwch fwy ar wefan y Postcode Lottery.

http://www.postcodetrust.org.uk/applying-for-a-grant/how-to-apply

SESIYNAU BEICIO ADDASOL

15/01/2019

Ydych chi â diddordeb mewn gweithgareddau awyr agored?

15/01/2019

​Amrywiaeth o weithgareddau ar gael yng Nghonwy a Gwynedd

Cystyllwch ­ag Iwan ar iwan.evans@nwha.org.uk neu 01492 563232 am ragor o fanylion.

Y Bartneriaeth Awyr Agored yn ennill gwobr Chwaraeon Cymru 2018

07/12/2018

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cael ei henwi fel Sefydliad y Flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018. Mae’n helpu miloedd o bobl i ddefnyddio’r awyr agored i

wella eu bywydau – gan gynnwys Gwenllian Dafydd, o Fethesda.

Meddai Gwenllian, 30 oed, a ddechreuodd fynd i sesiynau dringo yn Indy Climbing Wales yn Llanfairpwll ar Ynys Môn y llynedd: “Roeddwn i wedi cyrraedd croesffordd yn fy mywyd.

“Roeddwn i’n pwyso mwy nag erioed, yn segur ac yn teimlo’n isel iawn.”

Aeth o fod yn faint 20-22 i faint 10 a nawr mae’n dringo ac yn rhedeg ac mae wedi cofrestru ar gwrs sgïo.

Ychwanegodd: “’Wnaeth yr hyfforddwr dringo ddim gwneud i mi feddwl nad oeddwn i ddigon da neu angen newid, ond fe roddodd y sesiynau yr adnoddau oeddwn i eu hangen i gael help.”

Fe sylweddolodd Gwenllian pa mor bell oedd hi wedi dod wrth ddringo yn yr awyr agored am y tro cyntaf. Mae’n cofio: “Fe wnes i eistedd ar y top ar ôl dringo 300 troedfedd a gwylio’r machlud a meddwl ’mod i’n byw y bywyd yma diolch i’r Bartneriaeth Awyr Agored.

“’Fyddwn i byth wedi gwneud hyn cyn dechrau dringo gyda nhw.”

Mae’r Bartneriaeth wedi cael ei chydnabod am ei gwaith yn sbarduno cynhwysiant yn y sector awyr agored. Mae ei rhaglen Antur Merched yn un o’r mentrau sy’n mynd o nerth i nerth.

Esboniodd y Prif Weithredwr, Tracey Evans: “Mae gwaith y Bartneriaeth yn ysbrydoli pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgarwch awyr agored er lles eu hiechyd a’u hyder ac mae’n helpu i ddarparu cyfleoedd newydd i newid bywydau er gwell.”

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig mae’r tîm wedi ysbrydoli mwy na 16,000 o bobl, drwy gydweithio â’r 45 o glybiau sy’n aelodau, partneriaid a chyflogwyr lleol.

Mae Gwobr Sefydliad y Flwyddyn yn helpu i gydnabod llwyddiant wrth annog pobl yng Nghymru i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: “Unwaith eto, mae gennym ni safon uchel iawn o enillwyr yn y gwobrau cymunedol, sy’n dangos y gwaith anhygoel sy’n digwydd mewn chwaraeon ar lawr gwlad.

“Does gen i ddim amheuaeth y bydd clywed am y grwpiau a’r unigolion yma’n helpu i gymell ac ysbrydoli eraill i fwynhau chwaraeon a’r cyfleoedd niferus maen nhw’n eu cynnig.”

Y Bartneriaeth Awyr Agrored yn ennill gwobr IOL

07/12/2018

Diolch i bawb a bleidleisiodd amdanom yn ddiweddar ar gyfer y gwobrau IOL.

Roedd Paul Airey, ein Cadeirydd yn bresennol i dderbyn y wobr ar ran pawb o’r Bartneriaeth Awyr Agored, gan gynnwys ein hymddiriedolwyr, ein staff a’r holl wirfoddolwyr.

Llongyfarchiadau i’r enillwyr ac i bawb a gafodd eu henwebu.

Cyfres Insport Gogledd Cymru

14/10/2018

Fforwm Clwb 2018 - Hydref 18fed

01/10/2018

Hoffai’r Bartneriaeth Awyr Agored wahodd aelodau o glybiau awyr agored lleol i’r fforwm ym Mhlas y Brenin.

Bydd y fforwm yn rhoi’r cyfle i ddysgu mwy am ein gwefan a’r system mewngofnodi newydd, yn ogystal â’r gefnogaeth sydd ar gael gan y Bartneriaeth Awyr Agored, gan gynnwys cyllid, cyfleoedd hyfforddi a chefnogaeth mentora.

Bydd y noson yn rhoi’r cyfle i chi sgwrsio â chlybiau eraill o fewn eich ardal a byddem yn rhannu’r grwpiau i wahanol siroedd er mwyn i bawb gael gwybodaeth sy’n berthnasol iddynt hwy.

Yn olaf mi fydd gennym siaradwr gwadd a fydd yn sôn am ei anturiaethau yn Pacrafftio o amgylch yr Alban a Chymru


Hyfforddiant Cynhwysiant Anabledd

25/09/2018

Gweithdy perffaith i hyfforddwyr a gwirfoddolwyr sydd naill ai’n gweithio, neu bwriadu gweithio o fewn amgylchedd chwaraeon anabl.

Manylion pellach ar y poster

Gwirfoddolwr y Mis: Medi 2018: Jackie Evans

10/09/2018

Cafodd Clwb Dringo Cyswllt Conwy ei sefydlu ym mis Hydref 2016 ar gyfer oedolion sydd ag anableddau dysgu. Maent y n cyfarfod yn wythnosol ar wal ddringo wych Ysgol y Gogarth, Llandudno. Dros fisoedd yr haf, maent hefyd yn cyfarfod a dringo ar greigiau lleol, gan ddefnyddio’r sgiliau newydd a ddysgwyd.

O dan arweiniad y prif hyfforddwr, Gerwyn Lloyd, mae’r unigolion yn canolbwyntio ar ddysgu a datblygu sgiliau dringo, gwaith rhaff a thechnegau belaio. Mae hefyd yn gyfle gwych i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol sydd yn cyfrannu tuag at gryfder, ffitrwydd a chydsymudiad. Ers i’r clwb ddechrau, mae Gerwyn wedi bod yn cael cymorth gan ei bartner Jacki, sydd yn gwirfoddoli i oruchwylio a rhedeg y sesiynau.

Dywedodd Non Lederle, un o sefydlwyr y clwb, “Mae Jacki wedi rhoi ei hamser i gynorthwyo Gerwyn gyda’r dringo ers i’r clwb ddechrau. Mae’r aelodau sy’n mynychu yn gwerthfawrogi ei chyfraniad ac yn aml byddant yn gofyn am ei chymorth hi dros yr hyfforddwr! Mae Jackie yn amyneddgar, yn garedig ac yn wybodus ac mae Cyswllt Conwy yn ffodus iawn o’i chael. “

Mae moeseg diogelwch cryf o fewn y clwb, ac mae’r unigolion bob amser yn edrych ar ôl ei gilydd a datblygu gwaith tîm. Ar yr un adeg, mae awyrgylch hapus a hwyliog o fewn y sesiynau clwb, gyda’r unigolion yn annog ei gilydd wrth rannu jôc neu ddau. Mae croeso i aelodau newydd ymuno â’r clwb ac os oes gan unrhyw un ddiddordeb, yna cysylltwch â Non drwy Non@conwy-connect.org.uk neu drwy ffonio 01492 536486

Gwirfoddolwr y Mis: Awst 2018: Phil Edwards., Amlwch Canoe CLub

10/09/2018

Y 2009 symudodd Phil a’i wraig Jane i Ynys Môn. Gan eu bod wrth eu boddau yn canŵio, fe wnaethant ymuno â Chlwb Canŵio Amlwch. Yn fuan wedyn, mi wnaethant gymryd mwy o gyfrifoldebau o fewn y clwb. Erbyn hyn Phil ydi’r cadeirydd ac mae’n gwneud nifer o wahanol dasgau gan gynnwys ysgrifennu newyddlenni misol, trefnu teithiau ac ysgrifennu ceisiadau grant. Mae Phil hefyd yn helpu gyda’r digwyddiad Sandman ac yn helpu mewn diwrnodau agored y Bartneriaeth Awyr Agored.

Hoffem ddiolch o waelod calon i Phil gan ei fod wedi helpu’r clwb i ennill gwobr Efydd ac erbyn hyn gwobr Arian Insport, ac rydym â’r gobaith i weithio tuag at y wobr Aur. Heb Phil, ni fyddai’r gwobrau yma wedi bod yn bosib.

Nid oes geiriau i ddisgrifio pa mor ddiolchgar ydw i i alw Phil, nid yn unig yn aelod clwb, ond hefyd yn ffrind. Mae wedi’n helpu i i dyfu a datblygu o fod yn ddechreuwr i fod yn badlwr da.

Rwyf yn siarad ar ran holl aelodau’r clwb - Diolch i ti Phil.

Diwrnod Gweithgareddau Traeth Lligwy 2018 – Blwyddyn y Môr

05/09/2018

Daeth clybiau a sefydliadau chwaraeon dŵr o bob cwr o Ynys Môn at ei gilydd yn ddiweddar i rannu eu gweithgareddau a’u sgiliau gyda phobl leol ac ymwelwyr er mwyn dathlu Blwyddyn y Môr.

Ar ddydd Sadwrn 18 Awst, croesawyd oddeutu 300 o bobl i Draeth Lligwy, ardal sydd wedi ei dynodi’n un o Harddwch Naturiol Eithriadol, i fwynhau’r gwahanol weithgareddau ac arddangosiadau a gynhaliwyd gan Gaffi Traeth Lligwy gyda chefnogaeth Cyngor Sir Ynys Môn, y Bartneriaeth Awyr Agored a Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub.

Cynhaliwyd gweithgareddau drwy’r dydd ac roedd y digwyddiad yn gyfle i glybiau lleol megis Cadetiaid Môr Caergybi, Clwb Canŵio Amlwch, Clwb Nofio Dŵr Agored Traeth Lligwy a Chymdeithas Achub Bywyd Syrffio Rhosneigr i siarad gyda’r cyhoedd am eu clybiau, y gweithgareddau y maent yn eu cynnal a’r modd y gall pobl ymuno.

Dywedodd Phil Edwards, Cadeirydd Clwb Canŵio Amlwch, “Roedd y diwrnod yn llwyddiant mawr ac yn gyfle gwych i ni ddwyn sylw at ein harfordir godidog a gwahodd ymwelwyr i gael profiadau newydd anhygoel o gwmpas ein glannau.”

“Roedd nifer o aelodau’r clwb ar gael ar y diwrnod i gynnig amrywiaeth o brofiadau o gaiacio, canŵio i nofio yn y môr agored. Roedd y digwyddiad yn gyfle ffantastig i ni hefyd sôn am agweddau diogelwch chwaraeon dŵr a rhannu gwybodaeth ynghylch ble i ddod o hyd i glybiau ar hyd a lled y DU.”

Roedd yn ddiwrnod llawn hwyl i’r teulu ond roedd hefyd yn ddiwrnod addysgol; yn dwyn sylw at bwysigrwydd bod yn ddiogel o gwmpas dŵr. Cafodd aelodau’r cyhoedd y cyfle i weld ymarferion yn cynnwys achub caiacwyr mewn trafferthion, achub pobl oddi ar y clogwyni a’r traethau a hynny dan oruchwyliaeth Clwb Canŵio Amlwch, Achub Bywyd o’r Môr Cymru, Gwasanaeth Bad Achub Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub Moelfre a Thîm Chwilio ac Achub Gwylwyr y Glannau, Caergybi.

Ychwanegodd Ceri Jones o Uned Datblygu Chwaraeon Cyngor Sir Ynys Môn, “I ddathlu Blwyddyn y Môr, mae nifer o sefydliadau wedi dod at ei gilydd heddiw i ddwyn sylw at ein harfordir hardd a’r modd y gall pawb ei fwynhau.”

“Mae gennym gyfoeth o glybiau a gweithgareddau awyr agored ar hyd a lled Ynys Môn ac rydym yn ffodus i gael cefnogaeth amrediad o sefydliadau megis Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub, Gwylwyr y Glannau ac Achub Bywyd o’r Môr Cymru. Roedd yn wych gweld cynifer o sefydliadau a chlybiau’n dod at ei gilydd ac yn annog aelodau o’r cyhoedd i ymuno a dysgu mwy am y gweithgareddau sydd ar gael ar Ynys Môn.”

Dywedodd Bethan Davies o’r Bartneriaeth Awyr Agored, “Roedd Diwrnod Awyr Agored Lligwy yn llwyddiant ysgubol, roedd yn wych gweld cymaint o bobl yn cymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau ac hyd yn oed yn well gweld Clybiau Awyr Agored Ynys Môn yn cael eu cynrychioli hefyd. Diolch o galon i bawb a gyfrannodd at lwyddiant y diwrnod. Edrych ymlaen at flwyddyn nesa!”

Bydd Diwrnod Gweithgareddau Traeth Lligwy yn cael ei gynnal eto y flwyddyn nesaf. Am fwy o wybodaeth ynghylch y modd y gallwch chi, eich Clwb neu’ch Sefydliad gymryd rhan, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Ceri Jones cerijones3@ynysmon.gov.ukGŵyl Awyr Agored Flynyddol 2018

10/08/2018

Dyma ddiwrnod llawn hwyl wedi’i drefnu gennym ni gyda chefnogaeth gwirfoddolwyr o glybiau lleol, a barbeciw am ddim i gloi’r dydd. Archebwch heddiw i gadw’ch lle.

Manylion Llawn i’w gael yma

Clwb Achub Bywyd Syrffio Bae Colwyn

10/08/2018

Daeth pobl yn llu i’r traeth yn ddiweddar ar gyfer lansiad sesiwn gyntaf Clwb Achub Bywyd Syrffio ym Mae Colwyn.

Daeth unigolion draw ddydd Iau diwethaf (Awst yr 2il) ar gyfer eu sesiwn cyntaf i ddysgu am y cyfleoedd oedd ar gael i wirfoddoli o fewn y clwb a gwahanol ffyrdd o gymryd rhan.

Darllenwch y stori lawn yma


Clwb Syrffio Cymunedol i Blant

10/08/2018

Sefydlwyd Clwb Syrffio Dyffryn Conwy o ganlyniad i bartneriaeth rhwng y gymuned, Y Bartneriaeth Awyr Agored, Cyngor Sirol Conwy a Surf Snowdonia. Y nod oedd creu clwb o fewn y gymuned sy’n cynnig hyfforddiant syrffio am bris gostyngol i blant Gogledd Cymru, na fyddent efallai fel arall wedi cael y cyfle i brofi hyn.

Darllenwch fwy am stori yma

Parchwch ein Mynyddoedd

10/08/2018

Bu Ceidwaid Ifanc Eryri yn helpu i gasglu sbwriel oddi ar Lwybr Llanberis yn ddiweddar fel rhan o brosiect UIAA Parchwch ein Mynyddoedd. I gloi’r diwrnod cawsant flas ar rwyf-fyrddio ar Lyn Padarn. Diolch yn fawr am eich gwaith caled ac i Y Bartneriaeth Awyr Agored - The Outdoor Partnership

Diwrnod Gweithgareddau Traeth Lligwy

08/08/2018

Mae Caffi Traeth Lligwy yn cynnal diwrnod llawn gweithgareddau i’r holl deulu fel rhan o ddathliad Blwyddyn y Môr Croeso Cymru.

Bydd amrywiaeth o weithgareddau ar gael, gan gynnwys nofio môr, padlo, beicio ac arddangosfeydd RNLI.

Os oes well gennych chi wylio, gallech brofi’r awyrgylch yn y tipi ger y traeth lle bydd lluniaeth ar gael trwy gydol y dydd yn ogystal â cherddoriaeth fyw o 3yp ymlaen!

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Ceri ar cerijones3@ynysmon.gov.uk.Gŵyl Antur i Bawb yn torri’r Rhwystrau!

13/07/2018

Cymrodd dros 300 o blant, pobl ifanc a staff o 7 wahanol ysgol yng Ngogledd Cymru ran yn y digwyddiad. Bu amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys beicio, dringo a rhwyfo.

Dywedodd Bethan Davies, un o gydlynwyr o’r Bartneriaeth Awyr Agored:

“Bwriad yr ŵyl oedd i roi’r cyfle i blant a phobl ifanc gael cymryd rhan mewn gweithgareddau na fuasent fel arfer yn cael y cyfle i wneud oherwydd gwahanol rwystrau. Cafodd pob gweithgaredd ei addasu i siwtio pob unigolyn gan sicrhau bod y nifer mwyaf posib o blant a phobl ifanc yn gallu cymryd rhan”

(Yn yr llun isod) “Lexie yn profi beic addasol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn, gydag ychydig o help gan ei thad, yng Ngŵyl Gweithgareddau Awyr Agored Anghenion Addysgol Arbennig Gogledd Cymru a gynhaliwyd yn Ysgol y Gogarth yr wythnos ddiwethaf.”

Mae’r ŵyl yn rhan o raglen Antur i Bawb y Bartneriaeth Awyr Agored a gwnaethpwyd hynny’n bosibl diolch i Gronfa’r Loteri Fawr a chefnogaeth gan Gynghorau Ynys Môn, Conwy a Gwynedd; Beicio Cymru a Swyddogion Rhanbarthol Chwaraeon Anabledd Cymru.

Mae hefyd angen diolch i Ysgol y Gogarth am gynnal yr ŵyl gan ein galluogi i ddarparu ystod eang o weithgareddau ar un safle. Bu tîm Hamdden Gwledig Conwy hefyd yn rhan allweddol o’r ŵyl trwy ofalu am y gweithgaredd beicio gyda’r beics addasol a fenthycwyd yn garedig gan Glwb Free Wheelers Conwy, sydd wedi’i leoli ym Mharc Eirias.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r rhaglen Antur i Bawb a mentrau eraill y Bartneriaeth Awyr Agored, ewch i www.partneriaeth-awyr-agored.co.uk.

Defnyddio’r Gymraeg yn eich clwb.

28/06/2018

Does dim ots os ydych yn rhugl, yn ddysgwyr neu ond yn siarad ychydig o Gymraeg, yn y modiwl yma sydd wedi ei greu gan Gomisiynydd y Gymraeg, Chwaraeon Cymru, clybiau a chyrff llywodraethant chwaraeon, byddwch yn cael eich cyflwyno i fuddion defnyddio’r Gymraeg yn eich clwb chwaraeon.

Mae’r modiwl ar gael yma

Adolygiad clwb: Croeso i Gerddwyr Trefriw

28/06/2018

Mae’r grŵp cymunedol lleol yma yn Nhrefriw yn cyfarfod yn rheolaidd ar gyfer nifer o deithiau cerdded wedi’u trefnu o fewn yr ardal.

Y grŵp cerdded yma yw prif drefnydd gŵyl flynyddol Gŵyl Gerdded Trefriw ac mi wnaethant dderbyn achrediad ‘Croeso i Gerddwyr’ nôl yn hydref 2014. Dyma ddyfarniad i drefi a phentrefi sydd “gyda rhywbeth arbennig i gynnig i gerddwyr”. Trefriw yw’r unig bentref ym Mharc Cenedlaethol Eryri i gael statws o’r fath.

Mae’r grŵp yn chwarae rhan fawr yn yr ŵyl yma ac mae nifer o wirfoddolwyr y clwb yn cymryd rhan mewn gwahanol rolau ymarferol gan gynnwys arwain teithiau cerdded yn ogystal â gwaith gweinyddol fel marchnata, codi arian, cynnal a chadw’r wefan, delio ag yswiriant, creu asesiadau risg a llawer mwy.

Gwirfoddolwr y Mis - Mehefin 2018

25/06/2018

Gill Scheltinga yw cadeirydd Gŵyl Gerdded Conwy a hi oedd yn gyfrifol am sefydlu’r ŵyl flynyddol nôl yn 2013.

Am y ddwy flynedd gyntaf roedd yr ŵyl yn cael ei rhedeg o dan Cerdded Conwy Walks, ond ers 2015, mae wedi cael ei rhedeg a’i chynnal yn gwbl annibynnol. Erbyn hyn mae gan Gill gefnogaeth gan bwyllgor brwdfrydig a thalentog, gyda phob un ohonynt yn byw yn Nhrefriw.

Yn 2014, o dan oruchwyliaeth Gill, mi dderbyniodd Trefriw y statws Walkers are Welcome i’w pentref (Trefriw yw’r unig bentref yn Eryri i dderbyn achrediad o’r fath). Yn ogystal â hyn mi ail-gyflwynodd Gill Ras Melin Trefriw, sef ras o 11 milltir dros fryniau. Dyma’r tro cyntaf er degawdau i’r ras yma gael ei chynnal.

O dan arweiniad brwdfrydig Gill, mae’r Ŵyl Gerdded yn parhau i fynd o nerth i nerth, ac mae bellach yn cael ei hystyried fel un o brif ddigwyddiadau cerdded yn Eryri; ym mis Mai 2018, mi gymrodd tua 250 o gerddwyr ran mewn 20 o deithiau cerdded dros y tri diwrnod, gyda nifer yn ei disgrifio fel yr ŵyl orau hyd yn hyn.

Gwirfoddolwr y Mis: Ebrill 2018 - Pete Rainford

11/05/2018

Hoffwn enwebu Pete Rainford o Glwb Canŵio Amlwch am y wobr mis yma. Yn ddiweddar mi welodd ddau badlwr ger Amlwch ac roedd un wedi disgyn i’r môr a methu mynd yn ôl ar ei gaiac. Roedd Pete newydd ddod yn ôl o daith caiacio môr gyda’r clwb pan welodd hyn ac mi ddefnyddiodd ei radio VHF i ofyn am gymorth gan bysgotwr lleol efo’i gwch. Yn ffodus iawn mi gyrhaeddodd mewn pryd gan fod y caiaciwr yn dechrau dioddef o hypothermia. Mi dderbyniodd Pete wobr yn y gorffennol am yr holl waith y bu iddo wneud fel ein Swyddog Offer.

Antur Sgïo i ddisgyblion Gogledd Cymru

09/05/2018

Yn dilyn llwyddiant taith sgïo nôl yn 2017 lle gwelwyd 6 disgybl o ysgolion cynradd Ynys Môn yn cymryd rhan mewn cwrs Sgïo Alpaidd, treuliodd 11 o ddisgyblion wythnos yn Torgon, Y Swistir gyda’r Ski Company. Aeth Ceri Jones, Swyddog Datblygu Ynys Môn a Jamie Holding, Arweinydd Clwb Antur Môn ac arweinydd Cwrs Sgïo Alpaidd gyda’r disgyblion.

Mae’r Cwrs Sgïo Alpaidd yn agored i holl ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 ysgolion cynradd Ynys Môn.

I baratoi ar gyfer y daith, aeth y grŵp am wersi wythnosol yng Nghanolfan Sgio Llandudno, yn ogystal â gwers o ddwy awr yn y Chill Factore.

Treuliodd 8 o ddisgyblion o Ysgol Cybi, Caergybi, ynghyd â’u Prifathro Mr Roberts, Prifathro Cynorthwyol Miss Grieves, llywodraethwyr yr ysgol a rhieni, wythnos yn y Ganolfan Goldtest sy’n edrych dros ddyffryn Rhone ger y rhwydwaith Ported du Soleil, yr ardal sgïo ryngwladol mwyaf yn y byd. Ymunodd un disgybl o Gaergeiliog a dau ddisgybl o Ysgol San Siôr, Llandudno, â’r grŵp, gan wneud cyfanswm o 11.

Yn ystod eu cyfnod tramor, ymwelodd Zac Pierce â’r grŵp. Mae Zac yn un o sgiwyr slalom gorau’r byd ac wedi rasio i Brydain.

Dywedodd un rhiant “Mi ro’n i’n nerfus iawn gan mai dyma oedd gwyliau cyntaf fy merch hebom ni . Doedd na’m angen poeni achos mi gafodd hi daith fythgofiadwy, ac mae wedi dod yn ôl yn fwy hyderus. Mae hi’n edrych ymlaen at daith arall erbyn hyn.”

Dywedodd riant arall “Mae’r buddiannau o ran iechyd yn amlwg, ond mae’r plant hefyd wedi elwa mewn gwahanol ffyrdd. Mae newid amlwg yn ein meibion o ran eu hyder a’u hunan barch ers iddynt ddychwelyd, ac maent yn fwy na pharod i wynebu heriau erbyn hyn “

Eglurodd Ceri Jones, Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Ynys Môn “Dyma’r ail flwyddyn i Ysgolion Cynradd Ynys Môn gael eu gwahodd i gymryd rhan yn y Cwrs Sgïo Alpaidd. Mi roedd hi’n wych cael gweld y plant yn dysgu sgiliau newydd a gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd oedd ar gael iddynt, ar ac oddi ar y llethrau. Dwi’n gobeithio bydd mwy o ysgolion Ynys Môn yn cymryd rhan yn y cwrs yn 2019 a mwy o blant yn elwa o’r profiad.”

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Chwrs Sgio Alpaidd Ysgolion Cynradd Ynys Môn, cysylltwch â Ceri Jones ar cerijones3@anglesey.gov.uk

Gwirfoddolwyr y Mis: Mawrth 2018

24/04/2018

John Smith o Glwb Hwylio Merioneth ydi enillydd gwobr Gwirfoddolwr y Mis ar gyfer mis Mawrth eleni, oherwydd ei ymroddiad i ail-lunio amcanion y Clwb wrth iddynt ddatblygu o fod yn glwb hwylio traddodiadol i gyflwyno gwahanol weithgareddau ar y dŵr, gan gynnwys caiacio, ac annog datblygiadau mewn gweithgareddau megis rhwyfo cychod hir

Celtaidd a hwylio dingis.

Mae John, yn ogystal â gwirfoddolwyr eraill, wedi cefnogi gwahanol ddigwyddiadau fel y rhan nofio mewn dŵr agored ym Mwrlwm Bermo am yr ail dro yn 2018, heb anghofio Gŵyl Padlo Bermo fu bron a dod i ben ychydig o flynyddoedd yn ôl ond sydd bellach yn ei 6ed neu’i 7fed mlynedd.

Mae John hefyd wedi helpu i ail-lunio’r Ras Hwylio’r Tri Copa eleni, yn ogystal â helpu sefydlu Clwb Achub Bywyd posib ar y cyd â ChHM, RLNI, Pwll Harlech a SSLSSW.

Mi fu John hefyd yn gyfrifol am ysgrifennu nifer o geisiadau grant a sefydlu Pontŵn cymunedol Harbwr Abermaw. Mae John yn aelod gweithredol o’r Viaduct Access Group sy’n ceisio cael llwybr o Abermaw i lwybr yr arfordir dros y Mawddach a fydd yn galluogi nifer o ddigwyddiadau fel cerdded, rhedeg a beicio.

Mae John hefyd yn gadeirydd i Ymddiriedolaeth Cymuned Abermaw sy’n cael ei lansio ym mis Awst 2018 a fydd â’r amcan o ddatblygu’r harbwr a chyfleusterau’r traeth.

Ymgynghoriad: Gweledigaeth ddrafft ar gyfer chwaraeon yng Nghymru

05/04/2018

Mae’r ymgynghoriad yn holi am farn ar weledigaeth arfaethedig ar gyfer chwaraeon yng Nghymru. Bydd yr ymgynghoriad yn cau am 5pm ar Ebrill 30ain 2018.

Ewch ir wefan am y manylion

http://chwareaonafi.cymru/wp/

Beth bynnag fo’ch antur y Pasg hwn: Mentra’n Gall -Tro dy ddiwrnod da yn ddiwrnod gwell

22/03/2018

Mae gwyliau’r Pasg ar ein gwarthau, a boed law neu hindda, bydd pobl yn mentro allan i fwyhau anturiaethau yn awyr agored gwych Cymru! Fel rhan o lansiad ymgyrch newydd sy’n cwmpasu Cymru gyfan heddiw, rydym ni’n gofyn i bobl ‘Fentra’n Gall’. Beth bynnag fo’ch gweithgaredd, fe wnaiff ystyried ychydig o bethau syml helpu i sicrhau fod eich diwrnod yn wych, ac y byddwch yn teithio adref yn ddiogel ar ddiwedd y dydd, yn edrych ymlaen at eich antur nesaf.

Mae’r wefan, AdventureSmartWales.com, yn sicrhau fod gennych chi’r holl wybodaeth sy’n ofynnol i fentro i’r awyr agored, yn hyderus eich bod wedi paratoi at ddiwrnod gwych. Holwch dri chwestiwn syml i chi eich hun cyn i chi gychwyn:

A oes gen i’r offer iawn?

A ydw i’n gwybod sut fydd y tywydd?

A ydw i’n hyderus fod gen i’r wybodaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer y diwrnod?

I gael rhagolygon y tywydd, amser machlud yr haul, adegau’r llanw a llawer rhagor o gynghorion ymarferol, fe wnaiff AdventureSmartWales.com gynnig yr holl atebion gofynnol i chi. Gallwch hefyd wylio ein tair ffilm fer newydd yn dangos y cyfoeth o anturiaethau y gellir eu mwynhau yng Nghymru, gan amlygu sut i sicrhau fod gennych chi’r offer a’r wybodaeth briodol i fod yn ddiogel! Os ydych chi’n rhedeg busnes twristiaeth yng Nghymru, mae arnom ni angen eich help i annog eich cwsmeriaid i fwynhau awyr agored gwych Cymru yn ddiogel.

Rydym ni wedi darparu nifer o adnoddau a syniadau sy’n barod i chi eu defnyddio, felly trowch at ein Pecyn Cymorth i Fusnesau Mentro’n Gall Cymru (www.adventuresmartwales.com/toolkit/) a dewch i ni sicrhau fod pobl yn mynd allan i fwynhau ein harfordir a’n cefn gwlad!

Pecynnau aelodaeth newydd y Bartneriaeth Awyr Agored ar gyfer 2018

09/03/2018

Dros y blynyddoedd, mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cynnig amrywiaeth o fuddion i aelodau’r clybiau, gan gynnwys mynediad at gyrsiau hyfforddiant a mentora am bris gostyngol, cyngor ar gyllid a chyngor cyffredinol ar strwythur y clwb.

Ar hyn o bryd, rydym ynghanol cyflwyno strwythur aelodaeth newydd a fydd yn rhoi’r cyfle i unigolion gael ymaelodi â’r elusen, tra bydd cyfle i’r cybiau ddewis o un o dri math o becyn aelodaeth gydag amrywiaeth o fuddion.

Am fwy o wybodaeth ar sut y gallwch ddweud eich dweud ynglŷn ag arferion da o fewn gweithgareddau awyr agored yng Ngogledd Cymru, neu’n awyddus i godi proffil cyfleoedd awyr agored yn yr ardal, boed yn aelod unigol, aelod corfforedig neu’n rhan o grŵp gwirfoddol, cliciwch yma.

Cymrwch olwg ar ein pecynnau aelodaeth newydd yma.

Archif Newyddion Gwirfoddolwr y Mis: Chwefror - Judy Cooper

28/02/2018

​Judy Cooper o Glwb Padlo Dysynni ydi Gwirfoddolwr y mis ar gyfer Chwefror. Mae’r gwirfoddolwr diymhongar yma o ardal Tywyn yn teimlo ychydig yn anghyfforddus yn derbyn y wobr, gan ei bod yn teimlo ei bod yn un o dîm o wirfoddolwyr y mae hi’n falch iawn o’i fod yn rhan.

Wedi dweud hynny, yn anffodus bu farw arweinydd gwirfoddol olaf y clwb yn ddiweddar, ac yn dilyn cyfarfod gydag aelodau’r clwb ynglŷn â’i ddyfodol, Judy oedd yr un a gysylltodd i atgyfodi’r clwb. Mi fu hi’n gyfrifol am dynnu pawb at ei gilydd i arwain a phwyllgora’r clwb, chwilio am arweiniad gan y Bartneriaeth Awyr Agored a cheisio dod o hyd i gyllid. Gyda chymorth y gwirfoddolwyr eraill, dyma ychydig o lwyddiannau hyd yn hyn;

• Creu pwyllgor newydd

• Datblygu a diweddaru polisïau

• Cynyddu’r aelodaeth i 27 a chreu rhestr aros

• Sesiynau pwll wythnosol o Hydref i Ebrill, wedyn sesiynau tu allan am weddill y flwyddyn

• Datblygu cynllun pŵer padlo o fewn y clwb

• Datblygu’r cynllun cynorthwydd padlo

• Ysgrifennu nifer o geisiadau grant, trefnu cyfarfodydd, ymgysylltu â’r cyngor sir i geisio cael cyllid ac adeilad i’r clwb

• Chwilio a lleoli offer

• Cynyddu’r nifer o hyfforddwyr i’r sesiynau pwll

• Creu calendr o ddigwyddiadau

Mae pob clwb angen arweinydd cryf, a dwi’n credu mai Judy ydi’r person yna

Dywedodd Judy “Dwi’n edrych ymlaen at argymell pobl eraill ar gyfer y wobr yn y dyfodol, mae wedi bod yn flwyddyn brysur ond rydym wedi cael cefnogaeth wych, yn enwedig gan aelodau’r pwyllgor a’r hyfforddwyr. Rydym yn ffodus iawn o gael grŵp o bobl ifanc anhygoel a rhieni cefnogol.”

Arolwg clybiau gweithgareddau awyr agored yng Nghymru

21/02/2018

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored, ar y cyd â Phrifysgol Bangor a gyda chefnogaeth y Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol, yn cynnal ymchwil eang sy’n ymwneud â gweithgareddau awyr agored yng Nghymru. Bwriad yr ymchwil yw gwella ein dealltwriaeth o ddarpariaeth gweithgareddau awyr agored yng Nghymru gan adnabod y bylchau ac awgrymu sut y gallem wella’r ddarpariaeth yma.

Mae sawl rhan i’r ymchwil yma. Ceir adolygiad o ymchwiliadau sydd eisoes yn bodoli ar fanteision y sector awyr agored yng Nghymru, a thu hwnt. Yn ogystal â hyn, bydd holiadur yn cael ei ddosbarthu i ysgolion uwchradd, clybiau a darparwyr gweithgareddau awyr agored yng Nghymru er mwyn gweld sut y gallem wella’r ddarpariaeth, drwy adnabod y bylchau a nodi’r anghenion. O’r canfyddiadau hyn, bydd cyfres o astudiaethau achos yn cael eu sefydlu er mwyn cael dealltwriaeth ddyfnach o’r materion yma.

Sut allwch chi helpu?

Os ydych chi’n gysylltiedig â chlwb gweithgareddau awyr agored yng Nghymru, gallwch gwblhau’r holiadur yn y Gymraeg neu’r Saesneg, drwy ddilyn y dolenni isod. Bydd canlyniadau’r holiadur yma yn hynod o ddefnyddiol i asesu’r anghenion a darganfod beth yw’r bylchau o fewn y gwahanol ardaloedd yng Nghymru, yn ogystal â gweld sut y gallem ddarparu’r gefnogaeth orau i glybiau yn y dyfodol.

Arolwg clybiau gweithgareddau awyr agored yng Nghymru

Wardeiniaid Gwirfoddol

19/02/2018

Eleni, unwaith eto, bydd Parc Cenedlaethol Eryri yn rhedeg proseict cyffrous a fydd yn cynnig cyfle i wirfoddoli ar fynydd uchaf Cymru!

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn edrych i ychwannegu gwirfoddolwyr newydd i’r tîm presennol o Wardeniaid Gwirfoddol Yr Wyddfa. Mae aelodau’r tîm yn cynnig gwyneb cyfeillgar a chroesawgar i’r cyhoedd ar lwybrau prysuraf Yr Wyddfa, y copa a’r meysydd parcio. Mae’r rôl yn cynnwys darparu gwybodaeth, cyngor ar ddewis llwybr a diogelwch ar y mynydd; cadw sbwriel oddi ar y llwybrau prysuraf a chyflawni gwaith cynnal a chadw mân ar y llwybrau.

Eleni bydd cyfle i roi cyngor i gerddwyr ar y Fan Wybodaeth newydd ar droed rhai o lwybrau’r Wyddfa.

Dyddiad Cau: 9fed o Fawrth, 2018

http://www.eryri.llyw.cymru/visiting/warden-service/volunteers?name

Cyfleoedd Dringo a Sgïo cynhwysol i bobl ifanc anabl ar Ynys Môn

15/02/2018

Mae gwersi sgïo cynhwysol wrthi’n cael eu cynnal yng Nghanolfan Sgïo Llandudno a sesiynau dringo cynhwysol ar wal ddringo’r Indy, Llanfairpwll. Ariennir y sesiynau yma gan Gronfa Grantiau Bach- Gweithgareddau i bobl anabl Ynys Môn.

Mae’r sesiynau sgïo anabl wedi bod yn rhedeg ar brynhawniau Gwener lle gwelir canolfan ddydd Cymell yn cymryd rhan yn y gweithgaredd, dros gyfnod o 10 wythnos. Mae 10 o oedolion gydag anableddau dysgu yn treulio’r prynhawn yn y ganolfan, gyda’u gweithiwr cefnogol, ac mae cynnydd da i’w weld gan y grŵp.

Mae grŵp ifanc o Ysgol y Bont hefyd wedi bod yn cael sesiynau dringo wythnosol ar Wal Ddringo’r Indy yn ddiweddar. Mae’r 12 disgybl yma am gynrychioli’r ysgol yng nghystadlaethau bowldro ysgolion Gogledd Cymru.

Os hoffech chi wybod mwy am y sesiynau cynhwysol, neu unrhyw weithgareddau awyr agored ar Ynys Môn, yna cysylltwch â Ceri Jones, Swyddog Datblygu Chwaraeon ar cerijones3@ynysmon.gov.uk

Gwirfoddolwr y mis: Ionawr 2018 - ​Stephen Weake Pŵer Seiclo- Clwb Seiclo Hygyrch

05/02/2018

Mae Steve wedi bod yn ran allweddol o waith cynllunio a sefydliad yr hwb seiclo yng Ngwynedd. Mae ganddo brofiad blaenorol o’r hyn gan ei fod eisoes wedi gweithio ar brosiectau addasol tebyg yn Lloegr.

Mae wedi chwarae rhan allweddol yn sefydliad Clwb Hygyrch Pŵer Seiclo ym Mhlas Menai. Mae ganddo ddiddordeb angerddol mewn seiclo ac mae’n bresennol ymhob sesiwn clwb, unai’n arwain reidiau neu’n cynnal a chadw’r beics.

Gyda chefnogaeth y Bartneriaeth Awyr Agored, Cyngor Gwynedd a Chwaraeon Anabledd Cymru, mae Steve wedi llwyddo i gynyddu nifer aelodaeth y clwb ac wedi recriwtio gwirfoddolwyr newydd.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Chlwb Addasol Pŵer Seiclo, neu os hoffech chi ymuno â Steve fel gwirfoddolwr i’r clwb, cysylltwch â Steve ar stephen.weake@btinternet.com.

Ail sefydlu Clwb Rhwyfo Moelfre

05/02/2018

Yn ystod 2017 bu sawl cyn-aelod a nifer o rwyfwyr newydd yn brysur iawn yn ail sefydlu’r clwb yma ym Moelfre, Ynys Môn. Nid yw’r clwb wedi bod yn weithredol ers rhai blynyddoedd, ond gyda chefnogaeth y clwb Biwmares, fe gasglwyd yr hen offer at ei gilydd, sefydlwyd gwefan newydd, adeiladwyd doli newydd i’r cwch, a thrwy gymorth grant gan y gist gymunedol, fe brynwyd clawr newydd hefyd.

Mae’r clwb yn rhwyfo pob wythnos o Draeth Bychan, sydd rhwng Moelfre a Benllech. Mae’n lleoliad gwych ar gyfer chwaraeon ar y dŵr, gan fod cysgod arbennig o dda yna o’r gwyntoedd de gorllewinol. Gyda’r orsaf bad achub, a’i amgueddfa yn y pentref, mae’r traddodiad morwrol yn un cryf. Gerllaw, ceir ynysoedd Moelfre a Dulas, sy’n llawn o fywyd gwyllt diddorol.

Cafwyd tripiau arfordirol o gwmpas yr ynys i gyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, a’r bwriad blwyddyn yma yw canolbwyntio ar yr arfordir gorllewinol er mwyn cwblhau’r gylchdaith. Daw’r aelodau o bob math o gefndiroedd ond mae ‘na gysylltiad gan nifer ohonynt i’r ysbyty ym Mangor.

Mae croeso hefyd i aelodau newydd. Mae’n ffordd wych o gadw’n iach ac yn haenu, wrth gymdeithasu yn yr awyr agored. Cysylltwch â ni trwy’r wefan:

www.moelfrerowing.org.uk

NEWYDDION CLWB: Breeze Coed y Brenin

30/01/2018

Grŵp beicio mynydd i ferched ydi Breeze Coed y Brenin. Wedi’i leoli yn ardal Dolgellau, mae’r grŵp yn cynnal reidiau rheolaidd sy’n addas i bob gallu.

Cafodd y grŵp ei sefydlu tua 20 mis yn ôl ac ers hynny mae wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth annog merched i gymryd rhan mewn beicio.

Bu’r hwb yn bosib gyda phartneriaeth agos a chymorth gan wahanol bartneriaid fel Beics Brenin, Partneriaeth Awyr Agored a ChNC.

Derbyniwyd y grŵp gyllid gan y Bartneriaeth Awyr Agored, ac oherwydd hyn, maent wedi gallu hyfforddi nifer o unigolion i arwain gwahanol deithiau.

Yn ddiweddar, mae’r grŵp wedi penodi Becky Nokes fel y cydlynydd newydd i Hwb Beicio Mynydd Gogledd Cymru.

Mae Becky yn Feiciwr Mynydd profiadol, ac mi fydd hi’n chwarae rhan hanfodol yn nhwf yr hwb yng Nghoed y Brenin. Nod Becky yw codi’r nifer o gyfleoedd beicio, yn ogystal â chynnal gweithdai cynnal a chadw beics, cyrsiau cymorth cyntaf a chyrsiau eraill sy’n ymwneud â beicio mynydd.

Eglurai Becky: “Gall beicio wneud gymaint o wahaniaeth i fywydau pobl mewn nifer o wahanol ffyrdd. ‘Dwi mor ddiolchgar fy mod wedi cael y cyfle i helpu datblygu’r grŵp yma yng Nghoed y Brenin, ac wrth gydweithio’n agos â Gaynor, rydym wedi cefnogi ac annog nifer o ferched i ddysgu sgiliau newydd.

Ar hyn o bryd mae Becky yn gweithio tuag at ei chwrs hyfforddi Lefel 2 gyda’r bwriad o gynnal reidiau a sesiynau hyfforddi i ferched yn unig.

Yn dilyn llwyddiant digwyddiad y Temtiwr yn 2017, mae cynlluniau ar y gweill i wneud y digwyddiad eleni hyd yn oed yn fwy. Rydym yn cydweithio â phartneriaid lleol i gynnal digwyddiad i ferched dros benwythnos cyfan.

Cymrwch olwg ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol am fwy o wybodaeth ynglŷn â gwahanol ddigwyddiadau a reidiau.

Os hoffech chi glywed mwy am y prosiect Breeze yn eich ardal chi, yna cysylltwch â Becky ar becky@infiniteexposures.co.uk neu 07971 825225

Cystadleuaeth Bowldro Ysgolion Ynys Môn

23/01/2018

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu yng Nghystadleuaeth Bowldro Ysgolion Môn, Wal Ddringo Indy, Llanfairpwll ar ddydd Mawrth 6 Chwefror 2018.

Bydd 20 o dimau’n cystadlu am eu lle yn Rownd Derfynol y Gystadleuaeth Bowldro ar gyfer Ysgolion Gogledd Cymru ar ddydd Mercher 28 Chwefror.

Rydym yn chwilio edrych am wirfoddolwyr i helpu ar ddydd Mawrth 6 Chwefror yn Wal Ddringo Indy rhwng 9.30am a 2pm. Gadewch i mi wybod os gwelwch yn dda os gallwch helpu. Gwerthfawrogir eich cymorth yn fawr iawn.

A fyddwch cystal os gwelwch yn dda â rhannu’r e-bost hwn gydag unrhyw un a all fod â diddordeb mewn gwirfoddoli ar y diwrnod.

Os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach, mae croeso i chi gysylltu gyda mi.

Cynhelir y Rownd Derfynol yn Wal Ddringo Indy, Llanfairpwll ar ddydd Mercher 28 Chwefror rhwng 10am a 12pm. Os ydych ar gael i helpu ar y dyddiad hwnnw hefyd, gadewch i mi wybod os gwelwch yn dda.

Cerdded yn Uwch - Mawrth 2018

21/01/2018

Ein rhaglen newydd i unigolion dros 25 ac yn ddi-waith yng Ngwynedd, Conwy a Mon

Parhewch i siopa yn Co-op - Mae pob ceiniog yn helpu!

14/01/2018

Mae gennym newyddion cyffrous iawn ar eich cyfer! Mae rhaglen Antur i Bawb y Bartneriaeth Awyr Agored wedi cofrestru fel un o achosion da y Co-op. Ein bwriad ydi sefydlu cyfleoedd awyr agored cynaliadwy i blant a phobl ifanc anabl a’u teuluoedd a gofalwyr.

Beth mae hyn yn ei olygu?

Pob tro yr ydych yn siopa yn y Co-op, bydd cyfran o 1% o’r hyn yr ydych yn ei wario yn mynd tuag at brosiectau yn eich ardal chi.

Gallwch hefyd gofrestru eich cyfrif Co-op er mwyn i’r 1% llawn yma fynd yn syth i’r Bartneriaeth Awyr Agored.

Mae hyn yn hawdd i’w wneud, felly os ydych yn aelod yn barod, yr unig beth sydd raid i chi ei gael ydi eich cerdyn aelodaeth ac yna dilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

https://www.coop.co.uk/membership
(wedi’i ddiweddaru 14/01/18)

Balans Diweddara’ £21.02

Gwirfoddolwraig y Mis - Hydref 2017 - Judy Clarke Clwb Canŵio Colwyn

12/11/2017

Mae Judy wedi bod yn aelod o Glwb Canŵio Colwyn am 6 mlynedd bellach. Mae hi’n wirfoddolwraig gweithgar ac mae hi wrth ei bodd yn padlo ar y môr. Mae wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â mentoriaid y Bartneriaeth i ddatblygu gwirfoddolwyr newydd ar gyfer y clwb. Eleni mae hi wedi ennill ei gwobr arwain 3* ac mae ar hyn o bryd yn gweithio tuag at ei gwobr arwain môr (yr hen wobr 4*). Un o amcanion eraill Judy ydi ceisio annog mwy o ferched i badlo ar y môr.

Archif Newyddion ​Gwirfoddolwr y mis- Mai 2017 - Manja Ingle - Clwb Chwaraeon Eira Gogledd Cymru.

02/06/2017

Mae Manja wedi bod yn gweithio’n ddiflino am 18 mis gyda chlwb ChEGC. Mae ganddi’r dasg o chwilio a threfnu hyfforddwyr ar gyfer y sesiynau clwb. Yn aml iawn, Manja yw’r sylwebydd ar gyfer y rasys, a hi sy’n gyfrifol am y gwaith papur. Mae Manja wastad ar gael i helpu gyda’r sesiynau clwb ac mae’n sicrhau bod ymholiadau a galwadau ffôn yn cael eu hateb. Dyma wirfoddolwr sy’n haeddiannol iawn o’r wobr ar ddiwedd tymor sgïo brysur iawn i’r clwb.

Gwirfoddolwr y Mis : Mai 2017 - Alan Williams

15/05/2017

​Mae Alan yn un o aelodau cychwynnol Clwb Mynydda Môn ac mi chwaraeodd ran hanfodol yn ei sefydliad. Mae wedi bod yn drysorydd i’r clwb ers y dechrau ac oherwydd ei lygad am fanylder wrth gynnal a chadw cyllid y clwb, yn ogystal â’i lwyddiant wrth ymgeisio am wahanol grantiau, mae’r clwb yn parhau i ffynnu. Bu Alan yn ddringwr brwdfrydig yn ei ieuenctid, ac yn dilyn cyfnod i ffwrdd, mae bellach wedi ail-afael yn y gamp. Mae ei arddull tawel a digynnwrf, a’i brofiad eang, yn annog aelodau llai profiadol i wthio’u hunain a chyrraedd eu potensial.

Gwirfoddolwr y Mis: Mawrth 2017: Simon Owen

06/04/2017Mae Simon Owen yn un o sefydlwyr Clwb Rhwyfo Môr Conwy. Mi dderbyniodd y clwb y wobr Clwb Cymunedol y Flwyddyn ddwy flynedd yn ôl ac maent bellach wedi cyrraedd lefel arian Insport.

Mae Simon yn rhoi’i holl ymdrech ac oriau o waith yn y cefndir i sicrhau bod y clwb yn rhedeg yn esmwyth gan ofalu bod y rhwyfwyr yn ddiogel ac yn cael digon o hwyl ar y dŵr, yn ogystal â rhedeg y sesiynau wythnosol.

Mae sicrhau bod y clwb yn un hollgynhwysol yn un o’u prif amcanion ac mae Simon wedi cynllunio a chreu addasiad i gychod rhwyfo Celtaidd er mwyn eu gwneud yn fwy addas i bara-rwyfwyr. Mae’n berson gwbl anhunanol ac yn aml iawn mae’n barod i dynnu allan o rasys er mwyn llywio i eraill neu sefyll i lawr er mwyn rhoi profiad i aelodau eraill.

Mae Simon yn Gadeirydd ac yn Swyddog Diogelwch i’r clwb, mae’n trefnu a pharatoi sesiynau (symud cychod / cydgasglu offer a phobl!), yn hyfforddi eraill ac wrth gwrs, yn cynnal a chadw cychod, trelars a’r holl offer!

Gwirfoddolwyr y Mis: Ionawr 2017

15/03/2017

Mae Wendy yn aelod brwdfrydig o Glwb Canŵio Amlwch, ac mae hi wastad yn barod i helpu unrhyw un. Yn aml iawn mae Wendy yn brysur yn cludo caiacs unigolion sydd heb rac ar do eu ceir o un lle i’r llall. Mae hi hyd yn oed yn gwirfoddoli i fod yn yrrwr gwennol ar deithiau nad ydi hi’n padlo arnynt. Mae hi bob amser yn cefnogi ein cyfarfodydd, ein sesiynau pwll ayyb ac mae’n fodlon dysgu sgiliau newydd. Heb os nac oni bai, mae Wendy yn aelod gwerthfawr iawn o’n clwb.

Phil Edwards, Cadeirydd Clwb Canŵio Amlwch

Gwirfoddolwr y Mis: Chwefror 2017

07/03/2017

Mae Simon yn aelod cychwynnol o Glwb Mynydda Môn ar Ynys Môn. Dechreuodd y clwb yn dilyn ychydig o sesiynau blasu ac roedd Simon yn un o’r grŵp bach oedd yn awyddus i gynnal y clwb. Mae’r clwb yn aelod o’r BMC ac maent yn cynnig sesiynau dringo dan do wythnosol yn ogystal â theithiau a digwyddiadau rheolaidd. Mae Simon yn aelod o bwyllgor y clwb ac yn dal ei wobr wal ddringo. Ar hyn o bryd mae’n gweithio tuag at ei Wobr Dringfa Sengl a Gwobr Arweinydd Mynydd er mwyn iddo allu cyflwyno aelodau newydd i’r gweithgareddau.