Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Merched a Genethod

Mae’n braf gan y Bartneriaeth Awyr Agored gael cyhoeddi ei phrosiect newydd o dair blynedd sydd â’r bwriad o ysbrydoli mwy o ferched a genethod o Gonwy, Ynys Môn a Gwynedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored am resymau cymdeithasol ac economaidd, yn ogystal â gwella’u hiechyd.

Mi fyddem yn eich ysbrydoli i fod yn actif drwy sesiynau gweithgareddau cyfeillgar a chymdeithasol, gan gynnwys dringo, cerdded, caiacio, canŵio,beicio mynydd, sgïo, cyfeiriannu, hwylio, syrffio, achub bywydau beistonnau, rhwyfo cychod hir Celtaidd, nofio mewn dŵr agored a rhedeg mewn coedwigoedd ac ar fynyddoedd.

Mi fydd y sesiynau yma yn llawn hwyl, yn ddiogel, yn bleserus ac yn addas ar eich cyfer, ac mi fyddent yn cael eu harwain gan hyfforddwyr ac arweinwyr profiadol.

Os ydych chi'n awyddus i ddatblygu ymhellach, mi allwn gynnig sesiynau datblygu a mentora i’ch paratoi ar gyfer cymwysterau hyfforddi. 

Cafodd y prosiect yma ei ddatblygu yn dilyn ymgynghoriad diweddar gan Brifysgol Bangor a Just Solutions. Darganfuwyd o’r ymchwil bod diffyg cyfleodd gweithgareddau awyr agored gan gynnwys sesiynau blasu ar lefel sylfaenol, sesiynau i’r teulu, sesiynau datblygu, sesiynau hyfforddi yn benodol i ferched a rhaglenni llwybrau carlam. I gynyddu’r nifer o ferched a genethod sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau, mae angen gwella cysylltiadau gyda chlybiau lleol, creu mwy o gyfleoedd gwirfoddoli, sefydlu llwybrau i mewn i addysg bellach a hyfforddiant yn ogystal â chyflogaeth wedi’i chynnal.

Cymrwch ran yn yr hwyl wrth godi’ch hyder, gwella’ch ffitrwydd a chreu ffrindiau newydd. Cofrestrwch rŵan.