Ein Hardaloedd

Ar hyn o bryd rydym yn cynnwys Gogledd Cymru, Ayrshire, Cumbria a Gogledd Iwerddon. Darganfyddwch fwy yma

Ymunwch â ni

Rydym wedi bod yn brysur yn paratoi, ac rydym nawr yn derbyn clybiau fel aelodau unwaith eto. Dewch o hyd i fwy o wybodaeth am y buddion o ymaelodi ac i gwblhau neu lawrlwytho ffurflen aelodaeth yma

Cylchlythyr

Os hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf gan Y Bartneriaeth yn syth i’ch blwch ebyst, tanysgrifiwch yma

DOD O HYD I GLWB

Mae cymaint o glybiau gwych yn yr ardal - cymrwch olwg ar y rhestr o glybiau gweithgareddau awyr agored yng Ngogledd Cymru.

EIN PROSIECTAU

Darganfyddwch fwy am ein prosiectau a sut y gallwch gymryd rhan- mae gennym brosiectau rhyfeddol!

CEFNOGAETH I WIRFODDOLWYR

Ydych chi’n gwirfoddoli’n barod? Cofrestrwch gyda ni i weld sut allem eich helpu gyda chymorth a hyfforddiant.

Amdanom Ni

Rydym yn cydweithio gyda thrigolion Cymru fel eu bod yn mynd ati i wneud gweithgareddau awyr agored fel ymgyrch gydol oes. Gyda’n gilydd gallwn newid bywydau unwaith ac am byth. O glybiau lleol hyd at gopaon ein mynyddoedd, mae cyfle i bawb gymryd rhan.

Mae ein prosiectau yn fodd o roi hwb i hyder pobl a’u helpu i ddatblygu sgiliau a dysgu i weithio mewn tîm er mwyn mynd ati i fanteisio ar gyfleoedd newydd a bywydau mwy iach. Drwy wirfoddoli, manteisio ar addysg, cymryd rhan, cyflawni hyfforddiant a drwy weithio mae modd i bawb fynd ati i newid unwaith ac am byth.

Creu Cymru heini, iach a chynhwysol, lle mae gweithgareddau awyr agored yn rhoi cyfle i bawb gymryd rhan, mwynhau, cyflawni a dod o hyd i waith, gan ddod â chymunedau at ei o’r amgylchedd.

Rhoi mwy o gyfle i fwy o bobl yng Nghymru gyflawni eu potensial trwy gyfrwng gweithgareddau awyr agored.

  1. Ysbrydoli plant a phobl ifanc i fod yn fwy heini yn yr awyr agored mewn ffordd gynaliadwy.
  2. Cefnogi datblygu cynnyrch o safon mewn llefydd priodol er mwyn darparu profiadau hwyl yn yr awyr agored.
  3. Rhoi cefnogaeth i bobl leol gymryd rhan mewn gweithgareddau, datblygu sgiliau a chael gwaith.
  4. Gweithredu Cynllun Partneriaid
Mwy

Ein Fideo

Newyddion Diweddaraf

Cyfle Ymddiriedolwr gyda y Bartneriaeth Awyr Agored

Hoffai’r Bartneriaeth fynd ati i gryfhau eu bwrdd ymhellach fyth drwy benodi un Aelod Bwrdd anweithredol sy’n meddu ar arbenigedd a sgiliau yn y maes Gweithrediadau Cyfreithiol. Ydych chi’n dymuno cyfrannu tuag at waith a threfn llywodraethu elusen leol gan wella bywydau drwy weithgareddau awyr agored? Yn ogystal ag yn dymuno ein cynorthwyo i lywio ein nodau ac amcanion strategol ar gyfer y dyfodol? Os felly, hoffem glywed gennych chi.

Dewch i ymuno efo tim CARU ERYRI!

Os ydych chi’n caru Eryri, eisiau helpu eraill i’w ddarganfod mewn ffordd saff a chyfrifol, a’n helpu ni i gadw Eryri yn hardd a glan am genedlaethau i ddod – da chi yn berffaith i Caru Eryri! Da ni yn cynnig diwrnodau allan, i wirfoddoli mewn grwpiau bychan, gydag arweinydd ym mhob grwp, lle byddwn ni yn cerdded (a weithiau gyrru) ar lwybrau penodol ar draws Eryri.

Y Bartneriaeth Awyr Agored yn cael y fraint o fod yn sefydliad Ymwybodol o Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistaidd

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod wedi cwrdd â'r holl ofynion i ddod yn sefydliad Ymwybodol o Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistaidd, fel y cydnabyddir gan Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol.

Cronfa 'Made by Sport'

Mewn ymateb i argyfwng Covid-19, mae Made by Sport, mewn partneriaeth â chynllun Cash4Clubs, wedi lansio cronfa ymateb Covid newydd i alluogi clybiau chwaraeon cymunedol ar lawr gwlad ledled y DU i wella bywydau pobl ifanc ddifreintiedig sy’n cael eu heffeithio gan y pandemig. Bydd y Gronfa #ClubsInCrisis yn darparu grantiau o hyd at £ 2,021 i glybiau chwaraeon lleol a sefydliadau trydydd sector sy'n defnyddio chwaraeon i helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau bywyd, lleihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, gwella sgiliau cyflogadwyedd, neu fynd i'r afael â materion iechyd meddwl.

Ymunwch â ni

Clybiau a Grwpiau.

Mae croeso i bob clwb a grŵp sy'n cynnig gweithgareddau awyr agored rheolaidd i drigolion ymaelodi. Mae tri fath o aelodaeth ar gael - Aur, Arian ac Efydd.

Unigol

Ar gael i unigolion sy’n rhannu’r un weledigaeth a chenhadaeth y Bartneriaeth Awyr Agored ac sydd eisiau cyfrannu tuag at waith yr elusen. Mae gan aelodau unigol bleidlais yn ein Cyfarfod Blynyddol.

Rhanddeiliaid

Gall mudiadau o fewn yr ardal fantais, sy'n rhannu'r un weledigaeth a chenhadaeth ag amcanion y Bartneriaeth Awyr Agored a dangos cyfraniad materol, fanteisio ar aelodaeth i randdeiliaid.

Beth mae pobl yn ei ddweud