Ein Hardaloedd

Ar hyn o bryd rydym yn cynnwys Gogledd Cymru, Ayrshire, Cumbria a Gogledd Iwerddon. Darganfyddwch fwy yma

AELODAETH CLYBIAU NAWR AR AGOR

Rydym wedi bod yn brysur yn paratoi, ac rydym nawr yn derbyn clybiau fel aelodau unwaith eto. Dewch o hyd i fwy o wybodaeth am y buddion o ymaelodi ac i gwblhau neu lawrlwytho ffurflen aelodaeth yma

Cylchlythyr

Os hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf gan Y Bartneriaeth yn syth i’ch blwch ebyst, tanysgrifiwch yma

DOD O HYD I GLWB

Mae cymaint o glybiau gwych yn yr ardal - cymrwch olwg ar y rhestr o glybiau gweithgareddau awyr agored yng Ngogledd Cymru.

EIN PROSIECTAU

Darganfyddwch fwy am ein prosiectau a sut y gallwch gymryd rhan- mae gennym brosiectau rhyfeddol!

CEFNOGAETH I WIRFODDOLWYR

Ydych chi’n gwirfoddoli’n barod? Cofrestrwch gyda ni i weld sut allem eich helpu gyda chymorth a hyfforddiant.

Amdanom Ni

Rydym yn cydweithio gyda thrigolion Cymru fel eu bod yn mynd ati i wneud gweithgareddau awyr agored fel ymgyrch gydol oes. Gyda’n gilydd gallwn newid bywydau unwaith ac am byth. O glybiau lleol hyd at gopaon ein mynyddoedd, mae cyfle i bawb gymryd rhan.

Mae ein prosiectau yn fodd o roi hwb i hyder pobl a’u helpu i ddatblygu sgiliau a dysgu i weithio mewn tîm er mwyn mynd ati i fanteisio ar gyfleoedd newydd a bywydau mwy iach. Drwy wirfoddoli, manteisio ar addysg, cymryd rhan, cyflawni hyfforddiant a drwy weithio mae modd i bawb fynd ati i newid unwaith ac am byth.

Creu Cymru heini, iach a chynhwysol, lle mae gweithgareddau awyr agored yn rhoi cyfle i bawb gymryd rhan, mwynhau, cyflawni a dod o hyd i waith, gan ddod â chymunedau at ei o’r amgylchedd.

Rhoi mwy o gyfle i fwy o bobl yng Nghymru gyflawni eu potensial trwy gyfrwng gweithgareddau awyr agored.

  1. Ysbrydoli plant a phobl ifanc i fod yn fwy heini yn yr awyr agored mewn ffordd gynaliadwy.
  2. Cefnogi datblygu cynnyrch o safon mewn llefydd priodol er mwyn darparu profiadau hwyl yn yr awyr agored.
  3. Rhoi cefnogaeth i bobl leol gymryd rhan mewn gweithgareddau, datblygu sgiliau a chael gwaith.
  4. Gweithredu Cynllun Partneriaid
Mwy

Ein Fideo

Newyddion Diweddaraf

Y Bartneriaeth Awyr Agored yn cael y fraint o fod yn sefydliad Ymwybodol o Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistaidd

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod wedi cwrdd â'r holl ofynion i ddod yn sefydliad Ymwybodol o Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistaidd, fel y cydnabyddir gan Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol.

Cronfa 'Made by Sport'

Mewn ymateb i argyfwng Covid-19, mae Made by Sport, mewn partneriaeth â chynllun Cash4Clubs, wedi lansio cronfa ymateb Covid newydd i alluogi clybiau chwaraeon cymunedol ar lawr gwlad ledled y DU i wella bywydau pobl ifanc ddifreintiedig sy’n cael eu heffeithio gan y pandemig. Bydd y Gronfa #ClubsInCrisis yn darparu grantiau o hyd at £ 2,021 i glybiau chwaraeon lleol a sefydliadau trydydd sector sy'n defnyddio chwaraeon i helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau bywyd, lleihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, gwella sgiliau cyflogadwyedd, neu fynd i'r afael â materion iechyd meddwl.

Caru Eryri - Gwneud gwahaniaeth yn 2021

Daeth torfeydd o bobl heb eu tebyg o’r blaen i Eryri y llynedd i fwynhau harddwch y Parc Cenedlaethol. Bydd gwyliau o fewn y DU yn siŵr o fod yn boblogaidd eto yn 2021, gyda phobl yn dyheu am ddianc wedi cyfnod clo’r gaeaf, felly mae’n bosibl y bydd Eryri yn fwy prysur eto. Dyma pam fod angen eich cymorth chi arnom ni. Mae Cymdeithas Eryri yn cydweithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, y Bartneriaeth Awyr Agored a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gynnal rhaglen wirfoddolwyr er mwyn helpu i reoli effeithiau ymwelwyr.

Y Bartneriaeth Awyr Agored yn cyflawni Achrediad Insport Arian

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored (Y BAA) wedi llwyddo i gyflawni Achrediad Insport Arian Chwaraeon Anabledd Cymru, gan ddod y sefydliad 3ydd sector cyntaf i gyflawni hyn! Mae Insport yn rhaglen gyda phedwar lefel sy’n cael ei redeg gan Chwaraeon Anabledd Cymru ac mae wedi’i anelu at bedwar corff allweddol (clybiau, awdurdodau lleol, Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a sefydliadau’r trydydd sector) er mwyn iddynt fod yn mwy gynhwysol yn ei ddarpariaeth.

Ymunwch â ni

Clybiau a Grwpiau.

Mae croeso i bob clwb a grŵp sy'n cynnig gweithgareddau awyr agored rheolaidd i drigolion ymaelodi. Mae tri fath o aelodaeth ar gael - Aur, Arian ac Efydd.

Unigol

Ar gael i unigolion sy’n rhannu’r un weledigaeth a chenhadaeth y Bartneriaeth Awyr Agored ac sydd eisiau cyfrannu tuag at waith yr elusen. Mae gan aelodau unigol bleidlais yn ein Cyfarfod Blynyddol.

Rhanddeiliaid

Gall mudiadau o fewn yr ardal fantais, sy'n rhannu'r un weledigaeth a chenhadaeth ag amcanion y Bartneriaeth Awyr Agored a dangos cyfraniad materol, fanteisio ar aelodaeth i randdeiliaid.

Beth mae pobl yn ei ddweud